Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO NEXT 15W-40

​PLATINUM AGRO NEXT 15W-40

​​PLATINUM AGRO NEXT 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CI-4/ CH-4/CG-4 
ACEA: E7, E5, E3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wysokojakościowy olej silnikowy do smarowania silników Diesla pracujących w różnego typu maszynach rolniczych. Doskonale sprawdza się w ciężkich warunkach eksploatacji silników wysokoprężnych. Wysokojakościowe oleje bazowe w połączeniu z odpowiednio dobranymi dodatkami uszlachetniającymi gwarantują skuteczne smarowanie silnika w każdych warunkach eksploatacji.

Gwarantuje:
• brak negatywnych oddziaływań na uszczelnienia silnika,
• wysoką odporność na pienienie, gwarantująca utrzymanie ciągłości filmu smarowego nawet w ekstremalnych warunkach pracy,
• skuteczną neutralizuję kwaśnych produktów spalania, zwiększając ochronę przed korozją elementów silnika,
• ograniczenie strat oleju w eksploatacji oraz stabilną jakość oleju w wysokich temperaturach,
• wysoką odporność oleju na ścinanie w warunkach wysokich temperatur i obciążeń pracy gwarantuje utrzymanie własności smarujących w zalecanym okresie między wymianami.
Mineral quality oil for diesel engines operated in various agricultural machinery. Excellent for heavy duty operation of diesel engines. Quality base oil combined with proper selection of enriching additives guarantee effective engine lubrication in any operating conditions.
 
Guarantee:
• no impact on engine sealing;
•high resistance to foaming, ensuring continuous lubricating film even in extreme operating conditions;
• effective neutralisation of acidic combustion products for improved corrosion protection of engine components;
• reduced oil loss during operation and consistent oil quality in high temperatures;
• high shear resistance at high temperatures and load guarantees that the lubrication properties are preserved over the entire period between oil exchanges.
​Высококачественное минеральное моторное масло для смазывания дизельных двигателей различных сельскохозяйственных машин. Прекрасно подходит для дизельных двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Высококачественные базовые масла в сочетании с правильно подобранными присадками гарантируют эффективное смазывание двигателя в любых условиях эксплуатации.
Гарантирует:
• отсутствие негативного влияния на герметизацию двигателя,
• высокую стойкость к пенообразованию, гарантирующую прочность масляной пленки даже в экстремальных условиях работы,
• эффективную нейтрализацию кислых продуктов сгорания, усиливая защиту от коррозии составных элементов двигателя,
• ограничение потерь масла при эксплуатации и стабильное качество масла при высокой температуре,
• высокую устойчивость масла к сдвигу при высокой температуре и высоких нагрузках, гарантирующую сохранение смазывающих свойств на протяжении всего интервала между заменами.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro NEXT 15W-40 przeznaczony do wysokoprężnych silników Diesla maszyn rolniczych. Odpowiedni nie tylko do silników traktorów, ale także szerokiego spektrum kombajnów (zbożowe, ziemniaczane, buraczane i inne) i wszelkich maszyn rolniczych, co do których producent zaleca olej o klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu. Doskonale sprawdza się podczas ciężkich warunków eksploatacji przy wykonywaniu różnorodnych prac polowych w gospodarstwach o dużych i małych areałach upraw. Zapewnia skuteczne smarowanie silnika nawet podczas orania ze zwiększoną prędkością, głębokiego spulchniania czy kultywacji. Gwarantuje łatwy rozruch na zimno oraz dobrą pompowalność podczas wiosenno – jesiennych przymrozków. Może być stosowany w silnikach spełniających normy emisji Stage III A, Stage II i Stage I, w których producent pojazdu zaleca stosowanie oleju silnikowego tej klasy

Platinum Agro NEXT 15W-40 is intended for diesel engines in agricultural machinery. It is suitable not only for tractor engines, but also for a broad range of harvesters (for corn, potato, beet etc.) and large agricultural machines with this viscosity and quality grade specified by manufacturers. It is a perfect choice for severe operating conditions in various field works in farms with large and small crop areas. Platinum Agro NEXT 15W-40 guarantees effective engine lubrication during high-speed ploughing and deep cultivation. It ensures easy cold start and good pumpability during spring and autumn frosts. The oil may also be used in diesel engines meeting requirements of Stage III A, Stage II i Stage I.

Масло Platinum Agro NEXT 15W-40 предназначено для дизельных двигателей сельскохозяйственных машин. Подходит не только для двигателей тракторов, но и для широкого спектра комбайнов (зерновых, картофелеуборочных, свеклоуборочных и других), а также любых сельскохозяйственных машин, для которых производитель рекомендует масло тех классов вязкости и качества, которые указаны в описании продукта. Прекрасно выполняет свои функции в тяжелых условиях эксплуатации при проведении различного рода полевых работ как на больших, так и на малых площадях. Обеспечивает эффективное смазывание двигателя даже при пахоте с повышенной скоростью, чизелевании и культивации. Гарантирует легкий холодный пуск и хорошую прокачиваемость во время осенне-весенних заморозков. Масло можно использовать в двигателях выполняющих нормы эмиссии Stage III A, Stage II i Stage I.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT RLD/RLD-2
Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 228.3
CUMMINS CES 20076/77/78
MTU TYPE 2
DEUTZ DQC-III-10
MAN M3275-1
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
 
Aprobats:
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT RLD/RLD-2

Meet requirements:
Mercedes-Benz 228.3
CUMMINS CES 20076/77/78
MTU TYPE 2
DEUTZ DQC-III-10
MAN M3275-1
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
Aprobats:
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT RLD/RLD-2

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 228.3
CUMMINS CES 20076/77/78
MTU TYPE 2
DEUTZ DQC-III-10
MAN M3275-1
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 14,1
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 4.0
wskażnik lepkości - 141
temperatura płynięcia 0C -31
temperatura zapłonu 0C 226
​liczba zasadowa TBN ​Mg KOH/g ​11,3
​popiół siarczanowy ​% ​1,3
​Odparowalność wg Noack'a ​% (m/m) ​13,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
​​
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,1
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 4.0
viscosity index - 141
flow temperature 0C -31
ignition temperature 0C 226
​base value  TBN ​Mg KOH/g ​11,3
​sulphate ash ​% ​1,3
​Noack volatility ​% (m/m) ​13,0
Note:Physicochemical parameters listed in the table are typical values.Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot
​​
Свойства Единицы Типичные величины
классвязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкостьпри темп. 1000C мм2 14,1
вязкость HTHS при 1500C MПaˇs 4.0
индексвязкости - 141
температуратекучести 0C -31
температура вспышки 0C 226
​общее щелочное число TBN ​мг KOH/г ​11,3
​сульфатная зола ​% ​1,3
​Испаряемость по методу Ноака ​% (м/м) ​13,0
Внимание:Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
​​
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN