Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Finansowanie ze środków UE

20211123image001.jpg
20211123image003.png20211123image002.jpg

 
 

Projekt: „Polepszenie właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków”PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO - BADAWCZEGO
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne"

Akronim projektu: LUBRINAN

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbr.gov.pl 

Nazwa Lidera Konsorcjum : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

Konsorcjanci projektu
: Orlen Oil sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0017/20-00

Wartość projektu: 3 116 282,04 zł

Kwota dofinansowania: 2 646 006,42 zł

Okres realizacji: 01.12.2020 - 30.11.2023

Cel projektu:

Prace w projekcie koncentrują się na opracowaniu linii środków smarowych, w  których konwencjonalne dodatki uszlachetniające będą zastąpione lub uzupełnione nanokomponentami. Linia ta będzie obejmowała powszechnie wykorzystywane w przemyśle i motoryzacji produkty. 
Wyniki badań pokazały, że możliwe jest osiągnięcie lepszych parametrów eksploatacyjnych przy znacznie mniejszym udziale nanododatku niż substancji konwencjonalnej. Wprowadzenie nanododatków korzystnie wpływa na poprawę właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych środków smarowych w warunkach podwyższonej temperatury, wyższego ciśnienia i dłuższego czasu pracy urządzeń mechanicznych. W układach, gdzie występuje woda, planuje się poprawę zdolności do ochrony przed skażeniem mikrobiologicznym. Osiągnięcie lepszych parametrów eksploatacyjnych będzie możliwe dzięki efektywnej współpracy w Konsorcjum: Orlen Oil i Sieć Badawcza Łukasiewicz ICSO, z aktywnym udziałem Podwykonawców. 
Kluczowym zagadnieniem będzie modyfikacja nanododatków i opracowanie sposobu ich wprowadzania do bazy. Pierwszy sposób modyfikacji będzie polegał na wytworzeniu superkoncentratów w bazie olejowej lub olejowo-wodnej, a drugi na fizykochemicznej funkcjonalizacji nanokomponentów.
Produkty z nanododatkami zostaną przebadane pod względem fizykochemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności w czasie magazynowania i użytkowania substancji. Następnie zostaną poddane kompletnej ocenie aplikacyjnej w rzeczywistych warunkach użytkowych i na trybologicznych stanowiskach badawczych. 
Rezultat projektu, linia środków smarowych, będzie charakteryzowała się lepszymi parametrami użytkowymi niż obecnie oferowane tego typu środki przez Orlen Oil i konkurencję. Planowane jest, korzystne ze względów ekologicznych i ekonomicznych, osiągnięcie tych parametrów przy jednoczesnym zmniejszeniu stężenia konwencjonalnych substancji nadających poszczególne funkcjonalności.

Kierownik zarządzający projektem:
mgr inż. Marcin Osika
tel. +48 605 855 048
e-mail: marcin.osika(at)orlenoil.pl

Kierownik B+R:
dr inż. Julia Woch
tel. +48 77 4873596
e-mail: julia.woch(at)icso.lukasiewicz.gov.pl 

Osoba do kontaktu:
mgr Iwona Piebiak
tel. + 48 77 4873103
fax +48 77 4873260
e-mail: iwona.piebiak(at)icso.lukasiewicz.gov.pl
 
 

Marki Grupy ORLEN