Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka prywatności i cookies
 

Cieszymy się z Pani/Pana odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz zainteresowania ofertą ORLEN OIL Sp. z o.o. Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią. W tych wskazówkach dotyczących ochrony danych wyjaśniamy, jak pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe, co z nimi robimy, do jakich celów i na jakich podstawach prawnych odbywa się to oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa i żądania.

Podejmujemy wszelkie działania w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa administrowanych przez nas danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz wykluczeniem dostępu osób do tego nieuprawnionych. ORLEN OIL Sp. z o.o. stale ulepsza rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN OIL Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Opolskiej 114 (31-323 Kraków). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN OIL Sp. z o.o.: (12) 66 555 00.

I. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany wyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

II. Podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
 2. wypełnieniu obowiązków prawnych związanych z daninami publicznymi oraz przepisów o rachunkowości, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych (w szczególności: Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o rachunkowości),
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN OIL Sp. z o.o. – obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 4. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.

III. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN OIL Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających lub w czasie i zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

V. Prawa przedmiotowe

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, takie jak:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN OIL Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN OIL Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN OIL Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN OIL Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub adres siedziby ORLEN OIL Sp. z o.o., z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

VI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Pani/Pan jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez ORLEN OIL Sp. z o.o. stanowi naruszenie zaleceń ustawowych, przysługuje Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do właściwego urzędu ochrony danych osobowych.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Nie istnieje żaden obowiązek ustawowy lub umowny przekazywania przez Panią/Pana danych osobowych. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

VIII. Newsletter

Jeżeli jest Pani/Pan abonentem newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, dane wprowadzone podczas logowania do newslettera są wykorzystywane tylko do wysyłania newslettera, o ile nie została udzielona zgoda na ich dalsze wykorzystywanie. W każdej chwili może Pani/Pan zakończyć abonament, korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Opolskiej 114 (31-323 Kraków). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN OIL Sp. z o.o.: (12) 66 555 00.

I. Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN OIL Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

II.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji),
 4. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
 5. Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach,
 6. uzasadniony interes ORLEN OIL Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN OIL Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

III. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN OIL Sp. z o.o.,
 2. spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 (jednego) roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

V. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym również w formie profilowania.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN OIL Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki).

Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE MONITORINGU NA OBIEKTACH ORLEN OIL Sp. z o.o.

 

I.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Opolskiej 114 (31-323 Kraków). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN OIL Sp. z o.o.: (12) 66 555 00.

II.   Podstawy prawne przetwarzania

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ORLEN OIL Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który ORLEN OIL Sp. z o.o. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

III. Odbiorcy danych

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez ORLEN OIL Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

IV. Okres przechowywania danych

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 (trzy) miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

V. Prawa przedmiotowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby ORLEN OIL Sp. z o.o. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

VI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Pani/Pan jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez ORLEN OIL Sp. z o.o. stanowi naruszenie zaleceń ustawowych, przysługuje Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do właściwego urzędu ochrony danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES

 

Używamy plików ​cookie oraz podobnych narzędzi oprogramowania („Cookies“) w celu poznania Pani/Pana zainteresowań i zdefiniowania szczególnie popularnych obszarów naszej strony internetowych, ulepszenia na podstawie tej informacji wyglądu stron internetowych oraz ułatwienia korzystania z nich. Może Pani/Pan również odwiedzać naszą stronę internetową bez wyrażenia zgody na zastosowanie plików cookie, tzn. może Pani/Pan odrzucić wykorzystanie oraz w każdej chwili usunąć pliki cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartphone). Powyższe oznacza, że dokładamy najwyższej staranności w dbaniu o Pani/Pana prywatność i dane wykorzystane zostaną tylko i wyłączenie do celów w jakich zostały nam przekazane.

 ​

​​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN