Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka prywatności i cookies

Cieszymy się z Pani/Pana odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz zainteresowania ofertą ORLEN OIL sp. z o.o. Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest dla nas bardzo ważną kwestią. W tych wskazówkach dotyczących ochrony danych wyjaśniamy, jak pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe, co z nimi robimy, do jakich celów i na jakich podstawach prawnych odbywa się to oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa i żądania.

Podejmujemy wszelkie działania w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa administrowanych przez nas danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz wykluczeniem dostępu osób do tego nieuprawnionych. ORLEN OIL sp. z o.o. stale ulepsza rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN OIL sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, NIP: 675-11-90-702, BDO 000026343, kapitał zakładowy: 342 365 000,00 zł​ (dalej; Administrator). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN OIL sp. z o.o.: (12) 66 555 00.

 1. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się również w zakładce „Kontakt”.

 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  1. podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  2. wypełnieniu obowiązków prawnych związanych z daninami publicznymi oraz przepisami
   o rachunkowości, którym podlega Administrator, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN OIL sp. z o.o. – w szczególności obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN OIL sp. z o.o. - w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami etyki w biznesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN OIL sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN, podmiotom świadczącym usługi prawne, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi IT, z zakresu BHP, ochrony osób i mienia, windykacji lub archiwizacji.

 4. Współadministrowanie danymi osobowymi

  ORLEN OIL sp. z o.o. oraz pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN, występujące w roli Współadministratorów przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w celach i na podstawie następujących przepisów:

  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Grupy Kapitałowej ORLEN wynikającego z wewnętrznych porozumień dot. obsługi klientów i współpracy we wspólnych segmentach rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów oraz warunkami bieżącej współpracy biznesowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Grupy Kapitałowej ORLEN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających lub w czasie i zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej przesłanki i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody. Do wycofania zgody służy adres email: daneosobowe@orlenoil.pl.

 6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i transfer danych poza EOG

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym również w formie profilowania. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator informuje, że jeśli zaistnieje brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w treści art. 45 ust. 3 RODO, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Pani/Pana danych osobowych, zastosowanie znajdą standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w treści art. 46 ust. 2 lit c) RODO.

 7. Pani/Pana prawa związane z ochroną danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, takie jak:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN OIL sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN OIL sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN OIL sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN OIL sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można skierować na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 8. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli Pani/Pan jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez ORLEN OIL sp. z o.o. stanowi naruszenie zaleceń ustawowych, przysługuje Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Informacja o konieczności lub dobrowolności podania danych

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy podanie danych jest wymogiem, a dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. W pozostałych przypadkach podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

 10. Newsletter

  Jeżeli jest Pani/Pan subskrybentem newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, dane wprowadzone podczas logowania do newslettera są wykorzystywane tylko do wysyłania newslettera, o ile nie została udzielona zgoda na ich dalsze wykorzystywanie. W każdej chwili może Pani/Pan zakończyć subskrypcję, korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, NIP: 675-11-90-702, BDO 000026343, kapitał zakładowy: 342 365 000,00 zł (dalej; Administrator). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN OIL sp. z o.o.: (12) 66 555 00.

 1. Cel przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych przez Administratora procesach rekrutacyjnych (praca, staże i praktyki) oraz oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, w celu wyboru odpowiedniej osoby na dane stanowisko.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się również w zakładce „Kontakt”.

 3. Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. przepisy prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię (imiona) i nazwisko (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO); data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  3. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  6. uzasadniony interes ORLEN OIL sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN OIL sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcy danych

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

  1. dostawca systemu informatycznego, poprzez który przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN OIL sp. z o.o.,
  2. spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody na przekazanie danych innym spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN.
 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 (jednego) roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym również w formie profilowania.

 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN OIL Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki).

  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym

 8. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli Pani/Pan jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez ORLEN OIL sp. z o.o. stanowi naruszenie zaleceń ustawowych, przysługuje Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE MONITORINGU NA OBIEKTACH ORLEN OIL sp. z o.o.

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, NIP: 675-11-90-702, BDO 000026343, kapitał zakładowy: 342 365 000,00 zł (dalej; Administrator). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN OIL sp. z o.o.: (12) 66 555 00.

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się również w zakładce „Kontakt”.

 3. Podstawy prawne przetwarzania

  Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ORLEN OIL Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który ORLEN OIL sp. z o.o. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

 4. Odbiorcy danych

  Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek lub gdy stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu.

  Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez ORLEN OIL sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów.

 5. Okres przechowywania danych

  Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 (trzy) miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia sprawy lub prawomocnego postanowienia o nieprzydatności nagrania dla prowadzonego postępowania.

 6. Prawa przedmiotowe

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby ORLEN OIL sp. z o.o. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

 7. VII. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli Pani/Pan jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez ORLEN OIL sp. z o.o. stanowi naruszenie zaleceń ustawowych, przysługuje Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Na stronie orlenoil.pl może Pani/Pan znaleźć informacje dotyczące aktualnych działań lub projektów Administratora, zapoznać się z treścią komunikatów lub opisami produktów i usług ORLEN OIL.

Używamy plików cookie oraz podobnych narzędzi oprogramowania („Cookies“) w celu poznania Pani/Pana zainteresowań i zdefiniowania szczególnie popularnych obszarów naszej strony internetowych, ulepszenia na podstawie tej informacji wyglądu stron internetowych oraz ułatwienia korzystania z nich.

W przypadku niektórych rodzajów plików cookies wymagana jest Pani/Pana zgoda, którą można zmienić lub odwołać w dowolnym momencie, ustawiając swoje preferencje w pojawiającym się banerze. Może Pani/Pan również odwiedzać naszą stronę internetową bez wyrażenia zgody na zastosowanie plików cookie, tzn. może Pani/Pan odrzucić wykorzystanie oraz w każdej chwili usunąć pliki cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartphone).

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, ta zgoda będzie ważna przez okres 12 miesięcy. W przypadku nie wyrażenia zgody, wybór będzie przechowywany przez okres 14 dni.

Powyższe oznacza, że dokładamy najwyższej staranności w dbaniu o Pani/Pana prywatność i dane wykorzystane zostaną tylko i wyłączenie do celów w jakich zostały nam przekazane.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722, NIP: 675-11-90-702, BDO 000026343, kapitał zakładowy: 342 365 000,00 zł​ (dalej; Administrator). Kontaktowy numer telefonu do ORLEN OIL sp. z o.o.: (12) 66 555 00.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@orlenoil.pl lub pisemnie na adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się również w zakładce „Kontakt”.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi świadczone za pomocą strony www będą realizowane. W pewnych przypadkach - po zakończeniu ich realizacji, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia roszczeń). W takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów lub do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług świadczonych poprzez stronę www – w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W odniesieniu do świadczonych za pomocą strony www usług Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, ponieważ są niezbędne do skorzystania z tych usług.

W zakresie dopasowania strony www do sposobów korzystania oraz prowadzenie działań marketingowych i statystycznych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w ten sposób ORLEN OIL realizuje swój uzasadniony interes, tj. dopasowanie treści, zapewnienie bezpieczeństwa usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne dla ich świadczenia. Przetwarzanie Pani/Pana danych w pozostałych celach wskazanych powyżej jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych osobowych w tych właśnie celach może uniemożliwić poprawne działanie strony www.

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, takie jak:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacjach, w których RODO przewiduje taką możliwość) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można skierować na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym, świadczącym usługi wyłącznie w ograniczonym zakresie i na wyraźne polecenie Administratora – zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Jeżeli Pani/Pan jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez ORLEN OIL sp. z o.o. stanowi naruszenie zaleceń ustawowych, przysługuje Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

​ 

 
 

Marki Grupy ORLEN