Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OH-160M

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej do hartowania OH-160M wytwarzany jest z zastosowaniem rafinowanych olejów mineralnych oraz pakietu dodatków: przeciwutleniejących, powierzchniowo-czynnych, zwiększających szybkość chłodzenia, przeciwdziałających powstawaniu osadów na powierzchniach hartowanych elementów.
OH-70, OH-70M, OH-120M and OH-160M quenching oils are manufactured of refined mineral oils and a set of additives: antioxidative, surface active, increasing the cooling rate, inhibiting formation of residue on the treated surface.
Масло для закалки OH-70 и масла OH-70M, OH-120M и OH-160M создаются с использованием рафинированных минеральных масел и комплекса добавок: антиокислительных, поверхностно-активных, увеличивающих скорость охлаждения, противодействующих возникновению осадков на поверхностях закаленных элементов.

Zastosowania

Application

Применение

Olej do hartowania przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne przy wymaganej odpowiedniej szybkości chłodzenia,

Zalecane temperatury kąpieli olejowej:

• 160-180oC
Hardening oils are intended for heat treatment of cast iron and steel minor geometrical deformations of which are acceptable and proper cooling rate is required, Recommended oil bath temperatures:

- OH-70, OH-70M: 40-80oC,
- OH-120M: 110-130oC,
- OH-160M: 160-180oC.
Масла для закалки предназначены для термообработки элементов из чугуна и стали, для которых допускаются небольшие геометрические деформации при требуемой соответствующей скорости охлаждения, Рекомендуемые температуры масляной ванны:

- OH-70, OH-70M: 40-80oC,
- OH-120M: 110-130oC,
- OH-160M: 160-180oC.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 228
Temperatura płynięcia 0C -7
Temperatura zapłonu t..o./t.z. 0C 268/246
Pozostałość po koksowaniu, (m/m) % 0,48
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.  
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 228
Flow temperature 0C -7
Ignition temperature, t.o./t.z. 0C 268/246
Carbon residue, (m/m) % 0.48
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 228
Температура текучести 0C -7
Температура воспламенения t..o./t.z. 0C 268/246
Остатки после коксования, (м/м) % 0,48
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.  
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN