Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HARTEX 70S

​HARTEX 70S

​HARTEX 70S

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej Hartex 70 S wytwarzany jest w oparciu starannie wyselekcjonowane wysokorafinowane bazy olejowe pochodzenia naftowego i ultra nowoczesny pakiet dodatków zapewniających zwiększoną szybkość chłodzenia oleju, przeciwdziałających powstawaniu osadów na powierzchniach hartowanych elementów żeliwnych i stalowych. Nowa generacja dodatków gwarantuje dużą stabilność termooksydacyjną oleju.
​Hartex 70 S Oil has been developed based on carefully matched, highly refined, petroleum-derived base stock and a selection of ultimately innovative additives that ensure shortened cooling time to prevent the formation of deposits on cast iron and steel pieces being hardened. The new-generation additives offer good thermo-oxidative stability.
Масло Hartex 70 S производится на основе тщательно подобранных базовых масел глубокой очистки нефтяного происхождения и самого современного пакета присадок, обеспечивающих увеличение скорости охлаждения масла, предотвращающих образование осадка на поверхности калёных чугунных и стальных элементов. Новое поколение присадок гарантирует высокую термоокислительную стабильность масла.

Zastosowania

Application

Применение

Olej do hartowania Hartex 70S przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, szczególnie w zamkniętych piecach z kontrolowaną atmosferą, dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych elementów. Hartex 70S gwarantuje:
· Wysoką skuteczność chłodzenia,
· Długotrwałe zachowanie prędkości chłodzenia,
· Dużą wytrzymałość na zużycie.

Zalecane temperatury kąpieli olejowej:
· Hartex 70S: 40-80°C
​Hartex 70S Hardening Oil is intended for cast iron and steel heat treatment applications, especially in closed controlled-atmosphere furnaces that require high purity of surfaces being hardened. Hartex 70S provides:
  High cooling efficiency
  Long-term cooling time reduction
  Good resistance to wear
 
Recommended oil bath temperature:
• Hartex 70S: 40-80°C

​Закалочные масла HARTEX предназначены для термообработки чугунных и стальных элементов, особенно в закрытых печах с контролируемой атмосферой, для которых требуется высокая чистота поверхности закаливаемых элементов. Hartex 70S гарантирует:
• Высокую эффективность охлаждения,
• Длительное сохранение скорости охлаждения,
• Высокую износостойкость.

Рекомендуемые температуры масляной ванны:
• Hartex 70S: 40-80°C

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 24
Temperatura zapłonu, t.o./t.z. 0C 195/180
Szybkość chłodzenia 0C/s 96
Pozostałość po spopieleniu % 0,1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values 
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 24
Flash point 0C 195/180
Cooling time 0C/s 96
Ash content % 0,1
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единица Типичные значения
Кинематическая вязкость при темп. 400C мм2 24
Температура воспламенения, о.т./з.т. 0C 195/180
Скорость охлаждения 0C/s 96
Остаток после озоления % 0,1
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN