Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HARTEX 160

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje Hartex wytwarzane są w oparciu o wysokorafinowane bazy olejowe pochodzenia naftowego i zestaw dodatków zapewniających zwiększoną szybkość chłodzenia oleju oraz zapobiegających powstawania laków i osadów na powierzchniach hartowanych elementów żeliwnych i stalowych.
Hartex oils are manufactured basing on highly refined petroleum oil bases and a set of additives facilitating oil cooling and protecting from formation of deposits on quenched cast-iron and steel elements.
Масла Hartex изготавливаются на основе высокорафинированной базы масел нефтяного происхождения и комплекса добавок, обеспечивающих повышенную скорость охлаждения масла и предотвращающих образование лаков и осадков на закаленных поверхностях чугунных и стальных элементов.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje do hartowania Hartex przeznaczone są do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, szczególnie w zamkniętych piecach z kontrolowaną atmosferą, dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych elementów.

Zalecane temperatury kąpieli olejowej:

• 160-180°C
Hartex hardening oils are intended for heat treatment of cast iron and steel, especially in closed, atmosphere controlled furnaces for which high surface cleanness of hardened material is required. Recommended temperatures of oil bath:

- 160-180°C
Масла для закалки Hartex, предназначены для термообработки элементов из чугуна и стали, в частности в закрытых печах с контролируемой атмосферой, для которых требуется высокая чистота поверхности закаленных элементов.Рекомендуемые температуры масляной ванны:

- 160-180 °C

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 226
Temperatura płynięcia 0C -12
Temperatura zapłonu, t.o./t.z. 0C 248/230
Szybkość chłodzenia 0C/s 80
Liczba kwasowa mg KOH/g -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 400C mm2/s 226
Flow temperature 0C -12
Ignition temperature, t.o./t.z. 0C 248/230
Cooling ability 0C/s 79
Acid value mg KOH/g -
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре  400C мм2 226
Температура текучести 0C -12
Температура воспламенения, t.o./t.z. 0C 248/230
Скорость охлаждения 0C/с 80
Кислотное число мг KOH/г -
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN