Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

FREZOL 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG 32
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje Frezol 32 to nieemulgujący olej do obróbki metali skrawaniem. Otrzymywany jest na bazie oleju mineralnego oraz odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających i inhibitorów korozji.
​Frezol 32 is a non-emulsifying oil for metal machining. It has been developed based on a mineral oil with a selection of enhancement additives and corrosion inhibitors.
​Frezol 32 – это неэмульгирующее масло для металлообработки резанием. Производится на базе минерального масла, соответственно подобранного пакета легирующих присадок и ингибиторов коррозии.
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej Frezol jako gotowa ciecz chłodząco-smarująca przeznaczony jest do stosowania w operacjach lekkiej i średniej obróbki metali skrawaniem, m.in. w operacjach frezowania, w tym kół zębatych, toczenia, gwintowania. Olej Frezol 32 dedykowany jest do obróbki miedzi i jej stopów, jest również odpowiedni do obróbki metali żelaznych i nieżelaznych.
​Frezol Oil is a ready-to-use coolant and lubricant intended for use in light and medium-duty machining operations, such as milling (including toothed wheels), turning and threading. Frezol 32 Oil has been developed with copper and copper alloy machining in mind. It is also suitable for ferrous and non-ferrous metal machining.
​Масло Frezol, в качестве готовой смазочно-охлаждающей жидкости, предназначено для применения в операциях лёгкой и среднетяжёлой обработки металла резанием, в частности, нарезки резьбы, в точильных, фрезеровальных операциях, в том числе, при обработке зубчатых колёс. Масло Frezol 32 предназначено для обработки меди и её сплавов, но оно подходит и для обработки железных и нежелезных металлов.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 30
Właściwości przeciwkorozyjne Cu 3h/1000C - 1
Obciążenie zespawania kG 200
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 30
Anti-corrosion properties on Cu for 3h at 1000C - 1
Weld load kG 200
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 30
Антикоррозионные свойства Cu 3ч/1000C - 1
Нагрузка заедания кГ 200
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN