Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

BENTOR 2

BENTOR 2

BENTOR 2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar wysokotemperaturowy BENTOR 2 produkuje się w oparciu o wysokorafinowany olej mineralny (lepkość oleju bazowego wynosi ok. 220 mm²/s w temperaturze 40°C) i zagęszczacz glinokrzemianowy hydrofobizowany aminami czwartorzędowymi. BENTOR 2 jest odporny na działanie wilgoci i praktycznie nietopliwy. Zachowuje plastyczną konsystencję do temperatury - 10°C.
BENTOR 2 high temperature grease is manufactured basing on highly refined mineral oil (the viscosity of the base oil is approx. 220 mm²/s at 40°C) and aluminosilicate thickener hydrophobed with quaternary amines.
BENTOR 2 is water resistant and generally infusible. It preserves plastic properties up to the temperature of - 10°C.
Высокотемпературная смазка BENTOR 2 производится на основе высокорафинированного, высоковязкого минерального масла (вязкость масла при темп. 40°C ок. 220 мм²/с) и алюмосиликатного загустителя гидрофобизированного четвертичными аминами. BENTOR 2 является устойчивой к воздействию влаги и практически неплавкой. Сохраняет пластичную консистенцию до температуры - 10°C.

Zastosowania

Application

Применение

BENTOR 2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących o stałej temperaturze pracy od 120°C do 200°C.
 
Nie nadaje się do smarowania łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.
BENTOR 2 is applied to lubricate rolling and slide bearings and other friction surfaces with constant working temperature between 120oC and 200oC.
It is not suitable to lubricate low toque driven bearings and small radial clearance bearings.
BENTOR 2 применяется для смазки подшипников качения и скольжения, а также других узлов трения с постоянной рабочей температурой от 120oC до 200oC. 
Не рекомендуется для смазки подшипников с низким моментом вращения, а также для подшипников с малым радиальным зазором.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: K2S-10
ISO 6743-9: ACEB-2
DIN 51 502: K2S-10
ISO 6743-9: ACEB-2
DIN 51 502: K2S-10
ISO 6743-9: ACEB-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI - 2
Penetracja w 250C, po ugniataniu mm/10 295
Stabilność mechaniczna: mikropenetracja po 4h wałkowania w temperaturze 600C % 172
Stabilność strukturalna: wydzielanie oleju ze smaru, (m/m) % 8,0
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
NLGI class - 2
Worked penetration at 25°C mm/10 295
Mechanical stability: Micropenetration after 4h rolling at 60°C % 172
Structural stability: oil separation from grease (m/m) % 8.0
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Класс консистенции NLGI - 2
Пенетрация при 250C, после перемешивания мм/10 295
Механическая стабильность: микропенетрация после 4ч качения при температуре 600C % 172
Структурная стабильность: маслоотделение из смазки, (м/м) % 8,0
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2020-05-15 10:31

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN