Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

UNITEX 00

UNITEX 00

UNITEX 00

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Biodegradowalne smary Unitex 00 produkowane są na bazie mieszaniny syntetycznego oleju estrowego i zagęszczacza wapniowego oraz dodatków uszlachetniających w klasie konsystencji wg NLGI: 00.

Smary charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami użytkowymi:

• są odporne na działanie wody,
• wykazują niewielkie opory przetłaczania przez przewody o małej średnicy (co jest szczególnie ważne w warunkach zimowych),
• zmniejszają hałas emitowany przez tramwaje podczas jazdy po łukach szyn.

Biodegradowalność smarów Unitex wynosi ok. 90 % (metoda CEC L-33-A-93)
Biodegradable Unitex 00 greases are manufactured basing on a mixture of synthetic ester oil and calcium thickener and enriching additives with the consistence class of NLGI: 00.

These greases are featured by very good operating properties:
• water resistance,
• low resistance to pressing through low diameter ducts (which is particularly important in winter),
• reducing of noise made by trams in rail curves.

Unitex grease biodegradability is ca. 90 % (CEC L-33-A-93 method)
Биодеградирующие масла Unitex 00 получают из смеси синтетического сложноэфирного масла и кальциевого загустителя, а также дополнительных присадок в классе консистенции согласно NLGI: 00.

Смазки характеризуются очень хорошими эксплуатационными свойствами:
• водостойки,
• проявляют небольшое сопротивление перекачивания через маслопровод малого диаметра (что особо важно в зимних условиях),
• уменьшают шум издаваемый трамваями во время передвижения по дугам рельсов.

Биодеградация смазок Unitex составляет прибл. 90 % (метод CEC L-33-A-93)

Zastosowania

Application

Применение

Biodegradowalne smary Unitex 00 przeznaczone do smarowania przelotowego trakcji szynowej w kolejnictwie i tramwajach miejskich, jak również maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenach leśnych, ujęć wodnych, itp., tam gdzie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo skażenia środowiska.
Unitex 00 biodegradable greases are intended for passage lubrication of railway and tram traction, as well as machines and equipment used in forests, water intakes, etc. where potential danger of environment contamination appears.
Биодеградирующие масла Unitex 00 предназначены для сквозной смазки рельсовой тяги в железнодорожном транспорте и городских трамваях, как и машин и оборудования, которые эксплуатируются в лесистых местностях, водоемах и т.д., там, где существует потенциальная опасность загрязнения окружающей среды.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Unitex 00:
DIN 51 502:MP00K-30
ISO 6743-9: CCEA-00
Unitex 00:
DIN 51 502:MP00K-30
ISO 6743-9: CCEA-00
Unitex 00:
DIN 51 502:MP00K-30
ISO 6743-9: CCEA-00

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI - 00
Penetracja w temperaturze 250C, po ugniataniu mm/10 429
Temperatura kroplenia 0C 117
Działanie korodujące na płytce z miedzi 1000C/3h - brak korozji
Penetracja w temperaturze – 200C mm/10 260
Własności smarne: obciążenie zespawania daN 200
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
NLGI class - 00
Worked penetration at 25°C mm/10 429
Dropping point 0C 117
Corrosiveness to copper, 100°C/3h - no corrosion
Penetration at - 200C mm/10 260
Lubricating properties: weld load daN 200
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI - 00
Пенетрация при температуре 250C, после перемешивания мм/10 429
Температура каплепадения 0C 117
Коррозионное воздействие на медную пластинку 1000C/3ч - Отсутствие коррозии
Пенетрация при температуре – 200C мм/10 260
Смазочные свойства: нагрузка сваривания даН 200
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN