Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

SULFOFREZOL 1

SULFOFREZOL 1

SULFOFREZOL 1

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej do obróbki skrawaniem Sulfofrezol 1 produkuje się w oparciu o oleje mineralne, głównie destylaty z ropy parafinowej o lepkości 3÷5°E w 20oC z dodatkiem depresatora oraz udziałem siarkowanych olejów mineralnych.
Sulfofrezol 1 machining oil is manufactured basing on mineral oils, mainly paraffin-base crude oil distillates with the viscosity of 3÷5°E at 20oC with the additive of deseparator and sulphurised mineral oils.
Масло для обработки резанием Sulfofrezol 1 получают из минеральных масел, преимущественно нефтяных дистиллятов нефти парафинового основания вязкостью 3÷5°E при 20oC с добавкой депрессанта, а также с долей осернённых минеральных масел.

Zastosowania

Application

Применение

• Olej siarkowany Sulfofrezol 1 stosowany jest jako gotowa ciecz chłodząco-smarująca przy obróbce skrawaniem stali i żeliwa przy dużych prędkościach skrawania i wysokich temperaturach ostrza skrawającego oraz przy obróbce skrawaniem stali o dużej wytrzymałości i stali żaroodpornych,
• Sulfofrezolu 1 nie zaleca się stosować przy obróbce metali kolorowych oraz tam, gdzie jest wymagana wysoka klasa gładkości powierzchni materiału obrabianego,
• Okres użytkowania zależy od stopnia zanieczyszczenia mechanicznego i zawartości siarki, której ilość nie powinna być mniejsza od 0,4% (m/m).
• Sulfofrezol 1 sulfurised oil is mainly applied as off-the-shelf cooling and lubricating fluid in high-speed machining of steel and cast iron at high temperatures of the cutting edge and in machining of high strength steel and heat-resistant steel.
• Sulfofrezol 1 is not recommended for machining of non-ferrous metals where high surface quality is required.
• Application period depends on the range of mechanical impurity and sulphur content which should not be lower than 0.4% (m/m).
• Осернённое масло Sulfofrezol 1 применяется как готовая охлаждающе-смазочная жидкость при обработке резанием стали и чугуна при больших скоростях резания и высоких температурах режущего лезвия, а также при обработке резанием стали высокой устойчивости и жаростойкой стали,
• Sulfofrezolu 1 не рекомендуется применять при обработке цветных металлов, а также там, где требуется высокий класс чистоты поверхности обрабатываемого материала,
• Срок службы зависит от степени механического загрязнения и содержания серы, количество которой не должно быть меньше чем 0,4% (м/м).

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Olej został przebadany z wynikiem pozytywnym w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie.
The oils were successfully tested in the Institute of Advanced Manufacturing and Technology in Krakow.
Масло было исследовано и получило одобрение в Институте обработки резанием в Кракове.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Temperatura krzepnięcia 0C -16
Temperatura zapłonu 0C 162
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 22,0
Lepkość kinematyczna w temp. 500C mm2/s 15,7
Zdolność ochrony przed korozją na płytkach stalowych, 1000C/3h - wytrzymuje
Zawartość siarki aktywnej, (m/m) % 0,4
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Solidification point 0C -16
Ignition temperature 0C 162
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 15.7
Corrosiveness to steel at 1000C/3h - tough
Active sulphure content (m/m) % 0.4
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Температура застывания 0C -16
Температура вспышки 0C 162
Кинематическая вязкость при темп. 500C мм2с 15,7
Испытание способности защиты от коррозии на стальных пластинках, 1000C/3ч - выдерживает
Содержание активной серы, (м/м) % 0,4
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-02-06 14:49

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN