Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

SMAR MASZYNOWY 2

2 MACHINE GREASE

МАШИННЫЕ МАСЛА 2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar maszynowy 2 produkowany jest w oparciu o rafinowane bazy olejowe o lepkości 85 cSt w 40°C i mydła wapniowe wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych.
Jest odporny na działanie wody. Może być stosowany w układach centralnego smarowania.
2 and 3 machine greases are manufactured basing on refined oil bases with viscosity of 85 cSt at 40°C and calcium soaps of fatty acids.
They are water resistant. They may be applied in central lubrication systems.
Машинные масла 2 и 3 производятся на основе рафинированных базовых масел вязкостью 85 мм2/с при 40°C и мыл высокомолекулярных алифатических кислот. Водостойки. Их можно применять в системах центральной смазки.

Zastosowania

Application

Применение

Smar maszynowy 2 przeznaczony jest do smarowania łożysk ślizgowych oraz innych powierzchni trących w zakresie temperatur od - 10°C do +60°C.

• Smar maszynowy 2 stosuje się do smarowania w przypadku doprowadzania go długimi przewodami o małej średnicy,
• Smar maszynowy 2 nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych.
2 and 3 machine greases are intended to lubricate sliding bearings and other friction surfaces within the temperature range of - 10°C to +60°C.

• The machine grease 2 is applied if it is to be delivered through small diameter long conduits.
• The machine grease 3 is applied if higher ability of bearing sealing is required and if it is to be delivered to shorter distances through larger diameter conduits.
• 2 and 3 machine greases are not fit for lubrication of rolling bearings
Машинные масла 2 и 3 предназначены для смазки подшипников скольжения, а также других поверхностей трения в интервале температур от - 10°C до +60°C.

• Машинное масло 2 применяют для смазки в случае подачи масла длинными маслопроводами маленького диаметра,
• Машинное масло 3 применяют для смазки, если требуется более высокая герметизирующая способность подшипников, а также в случае подачи смазки маслопроводами большего диаметра и меньшие расстояния.
• Машинные масла 2 и 3 нельзя применять для смазки подшипников качения

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: K2C-10 ISO 6743-9: AAHA-2
DIN 51 502: K2C-10 ISO 6743-9: AAHA-2
DIN 51 502: K2C-10 ISO 6743-9: AAHA-2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa NLGI - 2
Penetracja w temperaturze 250C, po ugniataniu mm/10 286
Temperatura kroplenia 0C 89
Zawartość wody % 1,1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
NLGI class - 2
Worked penetration at 25°C mm/10 286
Dropping point 0C 89
Water content % 1.1
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI - 2
Пенетрация при температуре 250C, после перемешивания мм/10 286
Температура каплепадения 0C 89
Содержание воды % 1,1
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 2016-08-23 13:18

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN