Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

SMAR DO MECHANIZMÓW HAMULCOWYCH Z

Z BRAKE MECHANISM GREASE

СМАЗКИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ Z

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar do mechanizmów hamulcowych Z produkowany jest w oparciu o rafinowane oleje mineralne i mydła wapniowe wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych.
Z brake mechanism grease are manufactured basing on refined mineral oils and calcium soaps of high molecule fatty acids.
Смазки для тормозных механизмов Z производятся на основе очищенных минеральных масел и кальциевых мыл высокомолекулярных алифатических кислот.

Zastosowania

Application

Применение

Smar do mechanizmów hamulcowych – wapniowy, sezonowy, przeznaczony jest do smarowania urządzeń rozrządowych kolejowych mechanizmów hamulcowych.

Smar do mechanizmów hamulcowych Z – stosuje się w okresie zimowym.
Brake mechanism greases – calcium, seasonal, intended to lubricate switching equipment of railway brake mechanisms.
• L brake mechanism grease – used in summer time,
• Z brake mechanism grease – used in winter time.
Смазки для тормозных механизмов – кальциевые, сезонные, предназначены для смазки железнодорожных сортировочных устройств тормозных механизмов.
• Смазка для тормозных механизмов L – используется в теплое время года,
• Смазка для тормозных механизмов Z – применяется в холодное время года.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: M00C-20
ISO 6743-9: AAEA-00
DIN 51 502: M00C-20
ISO 6743-9: AAEA-00
DIN 51 502: M00C-20
ISO 6743-9: AAEA-00

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Penetracja w temperaturze 250C, po ugniataniu mm/10 405
Temperatura kroplenia 0C 80
Zawartość wolnych zasad w przeliczeniu na NaOH % 0,22
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Worked penetration at 25°C mm/10 405
Dropping point 0C 80
Free bases content for NaOH % 0.22
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Пенетрация при температуре 250C, после перемешивания мм/10 405
Температура каплепадения 0C 80
Содержание несвязанных оснований в пересчете на NaOH % 0,22
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 2016-07-07 08:33

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN