Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM GEAR ATF III

PLATINUM GEAR ATF III

PLATINUM GEAR ATF III

Jakość: Quality class: Класс качества:
Dexron III H, IIIG
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum GEAR ATF III produkowany jest wg specjalnej technologii semisyntetycznej uzupełnionej pakietem dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz poprawiającym własności smarne i odporność na pienienie.
Platinum GEAR ATF III is manufactured with special semisynthetic technology supported by a set of enriching additives with antioxidative and anticorrosive properties and ones improving lubricating properties as well as resistance to foaming.
Platinum GEAR ATF III производится по специальной полусинтетической технологии, дополненной комплексом облагораживающих добавок с антиокислительным, антикоррозионным действием, а также улучшающим смазочные свойства и стойкость к вспениванию.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum GEAR ATF III przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron III.
Platinum GEAR ATF III zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF. Olej może być stosowany w przekładniach Powershift ciągników i ładowarek o ile producent sprzętu zaleca stosowanie oleju ATF.
Platinum GEAR ATF III is intended for automatic gears of cars, trucks and buses, manufacturer of which recommends application of Dexron® III oils. Platinum GEAR ATF III is also recommended for power steering devices, hydraulic clutches of cars and trucks and for ATF requiring hydraulic systems. It can also be used in Powershift gears in tractors and loaders where the manufacturer recommends the use of ATF oil.
Platinum GEAR ATF III предназначено для применения в автоматических коробках передач легковых, грузовых автомобилей и автобусов, в которых производитель рекомендует применение масла типа Dexron® III.
Масло Platinum GEAR ATF III также рекомендуется для применения в устройствах усиления рулевого управления, в гидравлических муфтах легковых и грузовых автомобилей и в гидравлических системах, требующих использования масел типа ATF.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania
Voith H55.6335.xx
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 17C
Volvo 97341 (Volvo Std 1273.41)
Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40)
MAN 339 typ Z1
MAN 339 typ V1
Allison C4
Ford Mercon
Mercedes-Benz 236.9
It meets requirements of the following:
ALLISON C-4;
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C;
VOITH H 55.633535;
MAN 339 typ V-1 (ex MAN 339 typ F);
MAN 339 typ Z-1 (ex MAN 339 typ F);
Mercedes Benz 236.5
Mercedes Benz 236.9
Соответствует требованиям
ALLISON C-4;
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C;
VOITH H 55.633535;
MAN 339 typ V-1 (ex MAN 339 typ F);
MAN 339 typ Z-1 (ex MAN 339 typ F);
Mercedes Benz 236.5
Mercedes Benz 236.9

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 7,2
Temperatura płynięcia °C -45
Temperatura zapłonu °C 180
Lepkość dynamiczna, badanie lepkościomierzem Brookfielda w temp. -40°C cP 18500
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 7.2
Flow temperature °C -45
Ignition temperature °C 201
Antiwear properties on a four ball pressure tester, average defect diameter mm 0.44
ATTENTION: Physical and chemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 7,2
Температура текучести 0C -45
Температура воспламенения 0C 201
Противоизносные свойства на четырехшариковой машине трения, средний диаметр изъяна мм 0,44
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN