Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PRESSOL B

PRESSOL B

PRESSOL B

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Pressol B to olej smarująco - tłoczący produkowany w oparciu o wysokogatunkową mineralną bazę olejową. W swoim składzie zawiera dodatki uszlachetniające podwyższające wytrzymałość filmu smarowego, co w naturalny zabezpiecza narzędzia przed wcześniejszym zużyciem, dodatki przyczepnościowe i przeciwkorozyjne, oraz ułatwiające proces mycia elementów po tłoczeniu.
PRESSOL B is a lubricating-pressure oil line produced on the basis of high-grade mineral oil base.
Its composition contains enriching additives which increase the durability and strength of oil film, which naturally protects the tools from too early wearing, adhesive and anticorrosive additives, and facilitating the process of washing parts after pressing.
Pressol B – это смазочное масло для нагнетающих узлов, изготовленное с использованием высококачественной минеральной масляной основы.
Масло содержит присадки, повышающие стойкость смазывающей пленки, что естественным образом защищает инструмент от преждевременного износа, а также антисцепные и противокоррозионные присадки, и, кроме вышеперечисленных, присадки, облегчающие процесс очистки элементов после воздействия оборудования с эффектом пресса.

Zastosowania

Application

Применение

Pressol B dedykowany jest do procesów precyzyjnego wytłaczania i walcowania.
Pressol B gwarantuje:
• Zmniejszenie zużycia narzędzi,
• Wydłużenie czasu użytkowania narzędzi,
• Zmniejszenie współczynników tarcia,
• Ochronę przeciwkorozyjną,
• Doskonałe zwilżanie powierzchni obrabianego materiału i narzędzi,
• Otrzymywanie wyrobów o pożądanych wymiarach i powierzchni.
Pressol B is dedicated to the processes of precise extrusion and rolling. Pressol B guarantees:
• Limited tool wear,
• Extended lifetime of tools,
• Reduced friction coefficients,
• Anti-corrosive protection,
• Excellent wetting of both the surface of processed material and tools,
• Manufacturing products of a desired size and surface.
Масло Pressol B предназначено для процессов прецизионного выдавливания и прокатывания. Pressol B гарантирует:
• Уменьшение износа инструментов,
• Увеличение срока эксплуатации инструментов,
• Уменьшение коэффициентов трения,
• Противокоррозионную защиту,
• Прекрасное увлажнение поверхности обрабатываемого материала и инструментов,
• Получение изделий с нужными размерами и чистотой поверхности.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 43
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 65
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 180
Korozja na miedzi - 1
Obciążenie zespawania kG 800

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity in 500C mm2/s 43
Kinematic viscosity in 200C 180
Corrosiveness to copper - 1
Weld load kG 800
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные величины
Кинематическая вязкость при темп. 500C мм2 43
Кинематическая вязкость при темп. 200C 180
Испытания на коррозию меди - 1
Нагрузка сваривания кг 800
Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN