Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PŁYN HAMULCOWY DOT-5.1

DOT-5.1 BRAKE FLUID

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-5.1

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Płyny hamulcowe ORLEN OIL produkowane są na bazie eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych, polipropylenoglikoli oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.
ORLEN OIL brake fluids are based on alkyl ethers, ethylene glycols, boron esters, polypropylene glycols and a set of additives.
Тормозные жидкости ORLEN OIL изготовлены на основе алкиловых эфиров, этиленгликолей, боратных эфиров, полипропиленгликолей и пакета функциональных присадок.

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony jest do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych, itp. zgodnie z instrukcjami obsługi pojazdów.
DOT- 5.1 jest nowej generacji, najwyższej jakości płynem hamulcowym o doskonałych właściwościach użytkowych, charakteryzuje się temperaturą wrzenia powyżej 260 oC.

Zalecany szczególnie w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych silnie obciążonych.
It is intended for hydraulic braking systems and clutches of cars, trucks, buses, trailers, motorcycles, battery-electric trucks, etc. as directed by the device user manuals.br> DOT-5.1 is a new generation, highest quality brake fluid with perfect properties, featured by boiling point above 260oC; recommended for vehicles with heavily loaded braking systems and clutches.
Предназначена для гидравлических тормозов и муфт легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов, аккумуляторных тележек и т.д, в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортных средств.
DOT-5.1 является наивысшего качества тормозной жидкостью нового поколения с очень хорошими эксплуатационными свойствами, характеризуется температурой кипения выше 2600C; особенно рекомендуется для применения в транспортных средствах со средне нагруженными тормозными и муфтовыми системами.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DOT-5.1 odpowiada wymaganiom norm:

FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703
DOT-5.1 meets requirements of FMVSS No. 116, ISO 4925 , SAE J 1703.
DOT-5.1 выполняет требования норм FMVSS № 116, ISO 4925 , SAE J 1703

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa - od bezbarwnej do żółtej
Temperatura wrzenia 0C min.260
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego 0C min.180
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s min.1,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze -400C mm2/s min.900
Wartość pH 7,0-11,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Colour - from colourless to yellow
Boiling point 0C min. 260
Boiling point of the watered fluid 0C min. 180
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s min. 1.5
Kinematic viscosity at -400C mm2/s min. 900
pH 7.0-11.0
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
Цвет - от бесцветного до желтого
Температура кипения 0C мин.260
Температура кипения увлажненной жидкости 0C мин.180
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 мин.1,5
Кинематическая вязкость при температуре -400C мм2 мин.900
Значение pH 7,0-11,0
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN