Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PŁYN HAMULCOWY DOT-4

DOT-4 BRAKE FLUID

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-4

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Płyny hamulcowe ORLEN OIL produkowane są na bazie eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych, polipropylenoglikoli oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.
ORLEN OIL brake fluids are based on alkyl ethers, ethylene glycols, boron esters, polypropylene glycols and a set of additives.
Тормозные жидкости ORLEN OIL изготовлены на основе алкиловых эфиров, этиленгликолей, боратных эфиров, полипропиленгликолей и пакета функциональных присадок.

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony jest do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych, itp. zgodnie z instrukcjami obsługi pojazdów.
DOT- 4 jest nowoczesnym płynem hamulcowym o bardzo dobrych właściwościach użytkowych, charakteryzujący się temperaturą wrzenia powyżej 230oC ; zalecany jest szczególnie w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych silnie obciążonych.

ZALECENIA:

• wymiana płynów co dwa lata lub po 40 tys. km przebiegu,
• płyny chronić przed wilgocią , przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach,
• układ hamulcowy powinien być napełniony zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji pojazdu,
• w przypadku oblania płynem hamulcowym lakieru samochodowego , natychmiast zmyć go wodą.
It is intended for hydraulic braking systems and clutches of cars, trucks, buses, trailers, motorcycles, battery-electric trucks, etc. as directed by the device user manuals.
DOT-4 is a modern brake fluid with very good properties featured by boiling point above 230oC; recommended for vehicles with heavily loaded braking systems and clutches.
RECOMMENDATIONS:

• interchange fluid every two years or every 40 thousand kilometres,
• protect the fluid form moisture, store in original and closed containers,
• fill in the braking system pursuant to the vehicle maintenance and user manual,
• in case of spillage onto the vehicle body immediately wash with water.
Предназначена для гидравлических тормозов и муфт легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов, аккумуляторных тележек и т.д, в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортных средств.
DOT-4 является новой тормозной жидкостью с очень хорошими эксплуатационными свойствами, характеризуется температурой кипения выше 2300C; особенно рекомендуется для применения в транспортных средствах со средненагруженными тормозными и муфтовыми системами.

УКАЗАНИЯ:
• замена жидкости каждые два года или после пробега 40 тыс. км,
• жидкость защищать от воздействия влаги, сохранять в оригинальной герметично закрытой таре,
• тормозная система должна заполняться в соответствии с инструкцией по обслуживанию и консервации транспортного средства,
• в случае попадания тормозной жидкости на лаковое покрытие автомобиля, немедленно смыть его водой.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Posiada certyfikat zgodności ITS oraz certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B”.

DOT-4 odpowiada wymaganiom norm:
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703
It is granted the Polish Motor Transport Institute certificate allowing to use the “B” safety sign.
DOT-4 meets requirements of:
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703
имеет сертификат соответствия ITS, а также сертификат позволяющий обозначать продукцию знаком безопасности "B".
DOT-4 выполняет требования норм:
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa - od bezbarwnej do żółtej
Temperatura wrzenia 0C min.230
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego 0C min.155
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s min.1,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze -400C mm2/s min.1800
Wartość pH 7,0-11,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Colour - from colourless to yellow
Boiling point 0C min. 230
Boiling point of the watered fluid 0C min. 155
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s min. 1.5
Kinematic viscosity at -400C mm2/s min. 1800
pH 7.0-11.0
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
Цвет - от бесцветного до желтого
Температура кипения 0C мин.230
Температура кипения увлажненной жидкости 0C мин.155
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 мин.1,5
Кинематическая вязкость при температуре -400C мм2 мин.1800
Значение pH 7,0-11,0
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN