Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PŁYN HAMULCOWY DOT-3

DOT-3 BRAKE FLUID

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Płyny hamulcowe ORLEN OIL produkowane są na bazie eterów alkilowych, glikoli etylenowych, estrów boranowych, polipropylenoglikoli oraz pakietu dodatków funkcjonalnych.
ORLEN OIL brake fluids are based on alkyl ethers, ethylene glycols, boron esters, polypropylene glycols and a set of additives.
Тормозные жидкости ORLEN OIL изготовлены на основе алкиловых эфиров, этиленгликолей, боратных эфиров, полипропиленгликолей и пакета функциональных присадок.

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony jest do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgłowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, motocykli, wózków akumulatorowych, itp. zgodnie z instrukcjami obsługi pojazdów.
DOT-3 jest wysokiej jakości płynem hamulcowym przeznaczonym do stosowania w pojazdach o układach hamulcowych i sprzęgłowych średnio obciążonych.
It is intended for hydraulic braking systems and clutches of cars, trucks, buses, trailers, motorcycles, battery-electric trucks, etc. as directed by the device user manuals.
DOT-3 is high quality brake fluid intended for vehicles with medium loaded braking systems and clutches
Предназначена для гидравлических тормозов и муфт легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, мотоциклов, аккумуляторных тележек и т.д, в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортных средств.
DOT-3 является тормозной жидкостью высокого качества предназначенной для применения в транспортных средствах со средненагруженными тормозными и муфтовыми системами.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Posiada Certyfikat Zgodności ITS oraz Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B”.

DOT-3 odpowiada wymaganiom norm:
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703
It is granted the Polish Motor Transport Institute certificate allowing to use the “B” safety sign.
DOT-3 meets requirements of:
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703
Имеет сертификат соответствия ITS, а также сертификат позволяющий обозначать продукцию знаком безопасности „B”.
DOT-3 выполняет требования норм
PN-C-40005
FMVSS Nr 116
ISO 4925
SAE J 1703

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa od bezbarwnej do żółtej
Temperatura wrzenia 0C min.205
Temperatura wrzenia płynu zawodnionego 0C min.140
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s min.1,5
Lepkość kinematyczna w temperaturze -400C mm2/s min.1500
Wartość pH 7,0-11,0
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Colour from colourless to yellow
Boiling point 0C min. 205
Boiling point of the watered fluid 0C min. 140
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s min. 1.5
Kinematic viscosity at -400C mm2/s min. 1500
pH 7.0-11.0
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
Цвет от бесцветного до желтого
Температура кипения 0C мин.205
Температура кипения увлажненной жидкости 0C мин.140
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 мин.1,5
Кинематическая вязкость при температуре -400C мм2 мин.1500
Значение pH 7,0-11,0
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN