Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PŁYN DO UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH DA-1

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Płyn hydrauliczny DA-1 jest to mieszanina środków smarnych, środków antykorozyjnych i rozpuszczalników organicznych.
DA-1 hydraulic system fluid is a mixture of lubricating and anticorrosive agents as well as organic solvents.
Гидравлическая жидкость DA-1 является смесью смазочных материалов, антикоррозийных присадок и органических растворителей.
 

Zastosowania

Application

Применение

Płyn hydrauliczny DA-1 przeznaczony jest do stosowania w układach hydrauliki siłowej, maszyn, urządzeń rolniczych, budowlanych.

Zapewnia skuteczne, właściwe i trwałe działanie poprzez:

• zabezpieczenie przed korozją metalowych części,
• właściwe uszczelnienie układu,
• odpowiednie pęcznienie uszczelek gumowych.

ZALECENIA

• nie mieszać z innymi płynami hydraulicznymi,
• przy wymianie płynu dokładnie przepłukać wszystkie przewody,
• przy zmianie innego płynu hydraulicznego na płyn DA-1 zaleca się cały układ przemyć denaturatem i przepłukać płynem hydraulicznym DA-1
DA-1 is intended for hydraulic systems of farming and construction machines.

It provides effective, proper and durable operation by:
• corrosion protection of metallic elements,
• proper sealing of the system,
• proper swelling of rubber gaskets,

RECOMMENDATIONS
• do not mix with other hydraulic fluids,
• when changing the fluid, flush carefully all ducts,
• when changing other hydraulic fluid to DA-1 it is recommended to clean the whole system with denaturated alcohol and flush the system with DA-1.
Гидравлическая жидкость DA-1 предназначена для применения в системах силовой гидравлики, машин, сельскохозяйственной и строительной техники.

Обеспечивает эффективное, надежное и длительное действие:
• антикоррозийную защиту металлических деталей,
• надлежащую герметизацию системы,
• соответственное набухание резиновых уплотнителей.

УКАЗАНИЯ • не смешивать с другими гидравлическими жидкостями, • при замене жидкости тщательно промыть все провода, • при замене другой гидравлической жидкости на жидкость DA-1 рекомендуется промыть всю систему денатуратом, а после этого гидравлической жидкостью DA-1
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Barwa - od jasnożółtej do pomarańczowej
Zapach - charakterystyczny dla alkoholu butylowego
Gęstość w temperaturze 2000C g/ml 0,878 - 0,891
Temperatura wrzenia 0C 115
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Colour - from pale yellow to orange
Smell - characteristic to butyl alcohol
Density at 2000C g/ml 0.878 – 0.891
Boiling point 0C 115
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
Цвет - от светло-желтого до оранжевого
Запах - характерный для бутилового спирта
Плотность при температуре 2000C г/мл 0,878 - 0,891
Температура кипения 0C 115
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN