Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM GEAR SX 75W-90​​

​PLATINUM GEAR SX 75W-90

​PLATINUM GEAR SX 75W-90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 75W-90

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Gear SX 75W-90 to wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy przeznaczony dla pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych. Nowoczesna technologia syntetycznych olejów bazowych zapewnia stabilność właściwości i ochronę elementów układu przeniesienia napędu w czasie całej eksploatacji.

Gwarantuje:
• stabilność właściwości smarnych w czasie eksploatacji,
• wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń,
• doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe.
​Platinum Gear SX 75W-90 is a high-quality synthetic gear oil for lorries as well as for construction and farming machinery. Owing to its synthetic base oils, it provides consistent performance and protection for power trains throughout their entire lifetime.
 
It guarantees:
• consistent lubrication properties during use
• good load bearing capacity
• excellent lubrication and anti-wear properties
Platinum Gear SX 75W-90 – это высококачественное синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для грузовых транспортных средств, строительной и сельскохозяйственной техники. Современная технология синтетических базовых масел обеспечивает стабильность свойств и защиту элементов приводных систем на протяжении всего срока эксплуатации.
 
Оно гарантирует:
• стабильность смазочных свойств во время эксплуатации,
• высокую способность к перенесению нагрузок,
• отличные смазочные и противоизносные свойства.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Gear SX 75W-90 przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w przekładniach głównych oraz tylnych mostach
​Platinum Gear SX 75W-90 oil is intended for use mainly in final gears and rear drive axles.
Масло Platinum Gear SX 75W-90 предназначено для применения, прежде всего, в главных передачах и задних мостах

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A
NATO O-226.
Conforms to:
ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A
NATO O-226.
​Соответствует требованиям:
ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A
NATO O-226.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 75W-90
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 15,6
wskaźnik lepkości - 153
temperatura krzepnięcia 0C -40
temperatura zapłonu 0C 216

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity class - 75W-90
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 15,6
Viscosity index - 153
Freezing point 0C -40
Flash point 0C 216

Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
kкласс вязкости по SAE - 75W-90
кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 15,6
индекс вязкости - 153
температура застывания 0C -40
температура воспламенения 0C 216
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN