Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM GEAR LS 80W-90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W-90
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Nowej generacji, wielosezonowy olej przekładniowy. Stworzony w oparciu o doskonałą kompozycję głębokorafinowanych, mineralnych olejów bazowych z najwyższej jakości pakietem dodatków uszlachetniających. Zapewnia optymalne smarowanie, maksymalną ochronę manualnych skrzyń biegów, a także przekładni z ograniczonym poślizgiem – LS.

Gwarantuje:
• świetną stabilność termiczną i oksydacyjną
• dobre zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwrdzewne,
• wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń,
• doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
• bardzo dobre właściwości przeciwpienne.
New generation multi-grade gear oil. Designed on the basis of an excellent composition of deeply refined, mineral base oils with the package of highest quality enriching additives. Provides optimum lubrication and maximum protection for manual transmissions, but also limited slip gears - LS.

It guarantees:
• perfect thermal and oxidative stability
• good corrosion and anti-rust protection,
• high loading transfer capacity
• perfect lubricating and anti-wear qualities,
• very good antifoaming parameters.
Всесезонное трансмиссионное масло нового поколения. Создано на основе оптимальной композиции глубоко рафинированных минеральных базовых масел с комплексом присадок высшего качества. Обеспечивает отличное смазывание, максимальную защиту механических коробок передач и трансмиссий с ограниченным скольжением типа LS.

Гарантирует:
• прекрасную термическую стабильность и стойкость к окислению,
• хорошую защиту от коррозии и ржавчины,
• отличную способность переносить нагрузки,
• прекрасные смазочные и антиизносные свойства,
• очень хорошие противопенные свойства.
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Gear LS 80W-90 wysokiej jakości, wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do eksploatacji w mechanicznych skrzyniach biegów samochodów osobowych, ciężarowych i autobusach pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, gdzie wymagane jest stosowanie oleju spełniającego wymagania klasy GL-5 wg API.
Odpowiedni do zastosowania w pojazdach wysokoobciążonych, sprzęcie budowlanym oraz innych urządzeniach mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym poślizgiem tzw. LS – Limited Slip.
Ze względu na wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń jest rekomendowany do mostów napędowych pojazdów, co do których producent zaleca olej przekładniowy klasy API GL-5.
Platinum Gear LS 80W-90 is a high-quality, multi-grade gear oil, designed to be used in mechanical transmissions in passenger cars, trucks, and buses operating in difficult conditions, where it is required to use oil meeting the requirements of API GL-5 API.
Suitable for use in heavily loaded vehicles, construction site vehicles, and other mechanical/motor devices equipped with limited slip gears, so called LS - Limited Slip.
Due to its high load-transferring capacity, the oil is recommended for driving axles in vehicle, for which the manufacturer recommends the use of API GL-5 gear oil.
Platinum Gear LS 80W-90 – это всесезонное трансмиссионное масло высокого качества, предназначенное для эксплуатации в механических коробках передач легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, работающих в трудных условиях эксплуатации, где требуется применение масла, соответствующего требованиям класса GL-5 согласно API.
Пригодно для применения в высоконагруженных транспортных средствах, строительном оборудовании, а также другом механическом оборудовании, оснащенном трансмиссией с ограниченным скольжением типа LS – Limited Slip.
Из-за высокой способности переносить нагрузки рекомендовано для приводных мостов транспортных средств, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло класса API GL-5.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
Referencja MISTA Sp. z o.o. - RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H

Spełnia wymagania:
MIL-L-2105D
MAN 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A
DAF
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
MISTA Sp. z o.o. - RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H

Meets the requirements of:
MIL-L-2105D
MAN 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A
DAF
ZF TE-ML 05C 12C, 21C
MISTA Sp. z o.o. - RD130, RD165C, RD165H, RD200, RD200H

Соответствует требованиям:
MIL-L-2105D
MAN 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A
DAF
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 80W-90
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,9
wskaźnik lepkości - 98
temperatura płynięcia 0C -30
temperatura zapłonu 0C 230

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Viscosity class SAE - 80W-90
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,9
Viscosity index - 98
Pour point 0C - 30
Flash point 0C 230
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные величины
Класс вязкости SAE - 80W-90
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 14,9
коэффициент вязкости - 98
температура текучести 0C - 30
температура воспламенения 0C 230

Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN