Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM GEAR LL 80W-90​

PLATINUM GEAR LL 80W-90

PLATINUM GEAR LL 80W-90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5/GL-4, MT-1
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W-90
SAE: J2360

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy, najwyższej jakości olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu. Przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów oraz mostach napędowych pojazdów mechanicznych. Doskonała selekcja pakietu dodatków zapewnia świetna pracę napędów, łatwość zmiany biegów oraz wysoką stabilność oleju.

Gwarantuje:
• długie przebiegi między wymianami, do 160 tys.,
• świetną stabilność termiczną i oksydacyjną
• wysoką czystość przekładni,
• zabezpieczenie przed działaniem rdzy i korozji,
• wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń,
• doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe.
Mineral, multi-grade, top-quality gear oil with extended service life. Designed for use in manual transmissions and drive axles in motor vehicles. Perfect and careful selection of enriching additives provides excellent working of all drives, easy gear change, and high oil stability.

It guarantees:
• high mileages, up to 160 thousand,
• Perfect thermal and oxidative stability
• High gear cleanness,
• Protection against rust and corrosion,
• high loading transfer capacity
• Perfect lubricating and anti-wear qualities.
Минеральное всесезонное трансмиссионное масло высшего качества с увеличенным периодом эксплуатации. Предназначено для применения в механических коробках передач, а также приводных мостах механических транспортных средств. Прекрасный подбор комплекса добавок обеспечивает отличную работу приводов, легкость переключения передач, а также высокую стабильность масла
Гарантирует: • длительный период эксплуатации между заменами – до 160 тыс., • прекрасную термическую стабильность и стойкость к окислению, • высокую чистоту трансмиссии, • защиту от воздействия ржавчины и коррозии, • высокую способность выдерживать нагрузки, • отличные смазочные и антиизносные свойства.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Gear LL 80W-90 doskonały olej przekładniowy do całorocznej eksploatacji zarówno w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych jak i innych użytkowych pojazdach mechanicznych pracujących w skrajnie trudnych warunkach tj. przy dużych obciążeniach skokowych i dużych prędkościach, a także w wysokich temperaturach. Zalecany do manualnych, zarówno synchronizowanych i niesynchronizowanych skrzyń biegów oraz mostów napędowych pojazdów mechanicznych.
Z powodzeniem może być stosowany w przekładniach pojazdów wysokoobciążonych i autobusach, a także szerokiego spektrum innego sprzętu, gdzie wymagane jest spełnienie klasy API GL-5 lub GL-4. Szczególnie rekomendowany do mostów napędowych takich producentów jak Renault, DAF, Iveco oraz wielu innych.
Spełnia wymagania klasyfikacji API MT-1 opisującej oleje do manualnych przekładni niesynchronizowanych.
Platinum Gear LL 80W-90 is an excellent gear oil for year-round operation in both passenger cars, vans, trucks and other utility motor vehicles operating in extreme conditions, i.e. at high stroke loads and high speeds, and also at high temperatures. Recommended for manual, both synchronized and non-synchronized transmissions and driving axles of motor vehicles. Can be successfully used in automatic transmissions in heavily loaded vehicles and buses, as well as in a wide range of other equipment/machinery, where the requirements of API GL-5 or GL-4 class have to be met. Recommended especially for driving axles of such manufacturers such as Renault, DAF, Iveco, and many others.
Meets the requirements of API MT-1 classification concerning oils for non-synchronized manual transmissions.
Platinum Gear LL 80W-90 – это отличное трансмиссионное масло для круглогодичной эксплуатации в легковых автомобилях, коммерческих и грузовых автомобилях небольшой грузоподъемности, а также других механических транспортных средствах, работающих в очень трудных условиях, т.е. при больших скачкообразных нагрузках и больших скоростях, a также при высоких температурах. Рекомендовано для механических коробок передач, как синхронизированных, так и несинхронизированных, а также приводных мостов механических транспортных средств. С успехом может применяться в трансмиссиях высоконагруженных транспортных средств и автобусах, а также другого оборудования, где требуется соответствие классу API GL-5 или GL-4. Особенно рекомендовано для приводных мостов таких производителей как Renault, DAF, Iveco, а также многих других. Отвечает требованиям классификации API MT-1, описывающей масла для ручных несинхронизированных трансмиссий.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A
MAN 342 Typ M2
MAN 341 Typ Z2

Spełnia wymagania:​
MIL-PRF-2105E
Mercedes-Benz 235.0
SCANIA STO 1:0
RENAULT
MACK GO-J
ZF TE-ML 07A, 08
ArvinMeritor
DAF
IVECO.

​​​
ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A
MAN 342 Typ M2
MAN 341 Typ Z2                  

Meets the requirements of:
MIL-PRF-2105E
Mercedes-Benz 235.0
SCANIA STO 1:0
RENAULT
MACK GO-J
ZF TE-ML 07A, 08
ArvinMeritor
DAF
IVECO.
ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A
MAN 342 Typ M2
MAN 341 Typ Z2                    

Соответствует требованиям:
MIL-PRF-2105E
Mercedes-Benz 235.0
SCANIA STO 1:0
RENAULT
MACK GO-J
ZF TE-ML 07A, 08
ArvinMeritor
DAF
IVECO.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 80W-90
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,91
wskaźnik lepkości - 98
temperatura płynięcia 0C - 33
temperatura zapłonu 0C 230

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Viscosity class SAE - 80W-90
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,91
Viscosity index - 98
Pour point 0C - 33
Flash point 0C 230
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные величины
Класс вязкости SAE - 80W-90
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,91
Коэффициент вязкости - 98
Температура текучести 0C - 33
Температура воспламенения 0C 230

Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN