Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM GEAR GL-4 80W

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Gear GL-4 80W to wysokiej jakości olej przekładniowy produkowany na bazie głebokorafinowanych olejów mineralnych.
Olej posiada doskonałe własności smarne, wysoką odporność na utlenianie, wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń oraz doskonale zabezpiecza przed działaniem rdzy i korozji. Dzięki dodatkom AW i EP olej Platinum Gear GL-4 80W zapewnia bardzo dobre własności przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe.
Platinum Gear GL-4 80W is a high quality gear oil based on deep refined mineral oils. It is featured by excellent lubricating properties, high resistance to oxidation and high ability to transfer loads. Platinum Gear GL-4 80W guarantees very good antiwear properties and it is a perfect protection against rust and corrosion.
Platinum Gear GL-4 80W это высококачественное трансмиссионное масло, которое производится на основе минеральных масел глубокого рафинирования.
Масло обладает превосходными смазочными свойствами, высокой стойкостью к окислению и высокой способностью к выдерживанию нагрузок. Platinum Gear GL-4 80W обеспечивает очень хорошие противоизносные свойства и отлично защищает от воздействия ржавчины и коррозии.
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej Platinum Gear GL-4 80W przeznaczony jest do smarowania manualnych skrzyń biegów oraz innych przekładni pojazdów mechanicznych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, tj. przy: dużych prędkościach / małym momencie obrotowym oraz małych prędkościach / dużym momencie obrotowym. Zalecany jest również do stosowania we wszelkich maszynach, urządzeniach i sprzęcie, do których producent zaleca olej klasy GL-4 wg API.

Platinum Gear GL-4 80W posiada wpis na listę olejów ZF TE-ML 02B, 17A, odpowiada poziomem jakości ZF TE-ML 16A, 19A.
Platinum Gear GL-4 80W zastąpił olej przekładniowy Hipol 10 ZF.

Platinum Gear GL-4 80W is intended to lubricate manual gear boxes and other gears of vehicles operating in difficult conditions i.e. high speed and low torque or low speed and high torque. It is also recommended for all machines and devices, manufacturer of which recommends API GL-4 gear oil.

Platinum Gear GL-4 80W was included on the list of oils ZF TE-ML 02B, 17A and corresponds to ZF TE-ML 16A, 19A quality level.
Platinum Gear GL-4 80W replaced Hipol 10 ZF.

Масло Platinum Gear GL-4 80W предназначено для смазки ручных коробок скоростей и других передач механических средств передвижения, работающих в сложных условиях эксплуатации, то есть при: высоких скоростях / низком вращающим моменте, а также малых скоростях / высоком вращающем моменте. Рекомендуется также для применения во всех машинах, устройствах и оборудовании, для которых производитель рекомендует масло класса GL-4 по API.

Platinum Gear GL-4 80W находится в классификации ZF TE-ML 02B, 17A и отвечает нормам качества ZF TE-ML 16A, 19A.
Platinum Gear GL-4 80W заменил трансмиссионное масло Hipol 10 ZF.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MAN 341 Type Z2
MAN 341 Type E1
MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A

Spełnia wymagania:
ZF TE-ML 16A, 19A
MAN 341 Type Z2
MAN 341 Type E1
MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A

It meets provision of:
ZF TE-ML 16A, 19A
MAN 341 Type Z2
MAN 341 Type E1
MB-Approval 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A

Соответствует требованиям:
ZF TE-ML 16A, 19A
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s 9,6
Wskaźnik lepkości - 97
Temperatura płynięcia °C -29
Temperatura zapłonu °C 218
Własności smarne na aparacie czterokulowym:
- obciążenie zespawania,
- wskaźnik zużycia pod obciążeniem
kG 320 52
UWAGA: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi.
Wartości rzeczywiste umieszczane są na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 9.6
Viscosity index - 97
Flow temperature °C -29
Ignition temperature °C 218
Lubricating properties on a four ball pressure tester:
- weld load,
- loaded wear ratio
kG 320 52
ATTENTION: physicochemical parameters listed in the table are typical values.
Real values are defined in quality control certificates attached to each product lot
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 100°C mm2/s 9,6
Индекс вязкости - 97
Температура текучести °C -29
Температура воспламенения °C 218
Противоизносные свойства на четырехшариковой машине трения:
- Нагрузка сваривания,
- Индекс задира
kG 320 52
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN