Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC GAS MINERAL 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy skomponowany z myślą o użytkownikach samochodów wyposażonych w instalację do zasilania paliwem LPG.
Doskonała harmonia składników oleju zapewnia bezpieczną pracę silnika w każdych warunkach jazdy.

Gwarantuje:
• doskonałe utrzymanie silnika w czystości
• skuteczne smarowanie nawet w warunkach ciężkich obciążeń
• doskonałe odprowadzanie ciepła z układu
• skuteczne uszczelnienie układu tłok-pierścienie tłokowe-tuleja cylindra
• ochronę przed korozją
Mineral multi-grade motor oil, intended for the users of cars equipped with the LPG fuel installation.
Excellent harmony of selected oil components ensures safe operation of the engine in all driving conditions.

It guarantees:
• Perfectly clean engine
• Effective and efficient lubrication even in heavy load conditions
• Excellent heat abstraction from the system
• effective and efficient sealing of piston - piston rings - cylinder sleeve system
• anticorrosion protection
Минеральное всесезонное масло для двигателя, созданное с мыслью о владельцах автомобилей с топливной системой LPG.
Идеальная гармония составляющих обеспечивает безопасную работу двигателя в любых условиях.

А также гарантирует:
• содержание двигателя в чистоте
• эффективную смазку двигателя даже в условиях больших нагрузок
• хорошие охлаждающие свойства
• эффективное уплотнение системы поршни – кольца – цилиндры
• защиту от коррозии
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Classic Gas Mineral 15W-40 przeznaczony do całorocznej eksploatacji silników, co do których producent zaleca stosowanie oleju o kategorii jakości SL wg API. Idealny zarówno do samochodów osobowych jak i lekkich dostawczych pracujących w warunkach układu dwu-paliwowego. Rekomendowany do pojazdów kilkuletnich oraz starszego typu wyposażonych w instalacje gazowe I i II generacji.
Olej świetnie sprawdza się w każdych warunkach jazdy nie tylko na trasach szybkiego ruchu, ale także w ruchu miejskim.
Platinum Classic Gas Mineral 15W-40 is designed for year-long operation of engines in which the manufacturer recommends the use of oil with API SL quality category. Perfect for both passenger cars and light trucks operating with a dual-fuel system. Recommended for few-year-old and older vehicles equipped with first and second generation gas installations.
The oil proves itself in all driving conditions, not only on the motorways, but also in a regular urban traffic conditions.
Platinum Classic Gas Mineral 15W-40 предназначено для всесезонной эксплуатации двигателей, в отношении которых производитель рекомендует использование масла категории качества SL согласно API. Идеально как для легковых автомобилей, так и для легких грузовых, работающих в условиях системы двух видов топлива.
Рекомендуется для автомобилей с пробегом, а также оборудованных газовой системой впрыска I и II поколения. Масло отлично зарекомендовало себя во всех условиях движения – не только на скоростных трассах, но и в городе.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,1
wskaźnik lepkości - 142
temperatura płynięcia 0C -32
temperatura zapłonu 0C 237
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,5
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,3

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Viscosity class SAE - 15W-40
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,1
Viscosity index - 142
Pour point 0C -32
Ignition temperature 0C 237
Total Basic Number (TBN) mg KOH/g 8,5
Noack evaporative loss % (m/m) 10,3

Note: The above physical-chemical parameters are typical values​​. Actual values ​​are shown on the quality certificates attached to each batch of the product.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,1
коэффициент вязкости - 142
температура текучести 0C -32
температура воспламенения 0C 237
щелочное число TBN mg KOH/g 8,5
испаряемость по Noack % (м/м) 10,3
Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN