Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40

​PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40

​​PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CI-4
ACEA: E4, E7
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu UHPDO przeznaczony do silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem lub bez.
Olej rekomendowany do ciągników i maszyn rolniczych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji.

Gwarantuje:
• wydłużone okresy między wymianami,
• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach,
• poprawę gospodarki paliwowej,
• zapobieganie powstawaniu sadzy.

Semisynthetic multi-grade UHPDO engine oil designed for naturally aspirated and turbo-charged diesel engines.

It is recommended for tractors and agricultural machinery operated in extreme conditions.
Guarantee:
• longer oil change intervals;
• maximised engine output in extreme conditions;
• improved fuel management;
• prevention from sooth deposits.

Всесезонное полусинтетическое моторное масло типа UHPDO, предназначенное для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.
Масло рекомендовано для тягачей и сельскохозяйственных машин, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Гарантирует:
• продление интервалов между заменами,

• максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях,
• оптимизацию расхода топлива,
• предотвращение образования сажи.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro Supreme 10W-40 wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoprężnych silników Diesla z turbodoładowaniem lub bez.
Rekomendowany do zastosowania w traktorach, kombajnach i innych maszynach rolniczych do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu. Zapewnia skuteczne smarowanie silnika nawet podczas ciągłej, długotrwałej pracy w trybie rewersu. Odpowiedni do zastosowania w silnikach spełniających wymagania norm emisji spalin. Doskonale sprawdza się w silnikach maszyn rolniczych pracujących na dużych areałach upraw, przy dużym obciążeniu jak również pracujących w średnich i małych gospodarstwach, a także przy pracach komunalnych i pielęgnacji zieleni.
Może być stosowany w pojazdach spełniających normy emisji Stage III A, Stage II i Stage I , jeżeli spełnia wszystkie wymagania producenta pojazdu w zakresie klasy jakości oraz klasy lepkości.

Platinum Agro Supreme 10W-40 is a multi-grade engine oil intended for lubrication of naturally aspirated and turbo-charged diesel engines.

Recommended for use in tractors, combines and other agricultural machinery with this viscosity and quality grade specified by manufacturers. It ensures effective engine lubrication event at continuous reverse operation mode. It is suitable for engines meeting the emission standards. It is a good choice for agricultural machinery engines operated on farms with large crop areas under extreme load and machinery used on small and large farms, as well as for municipal works and landscape maintenance.
It can be used in vehicles meeting Stage III A, Stage II i Stage I, if all requirements of the vehicle manufacturer for quality and viscosity grades are met.

Platinum Agro Supreme 10W-40 – это всесезонное моторное масло, предназначенное для смазывания дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.
Рекомендуется для применения в тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах, для которых производитель рекомендует применение масла той вязкости и того качества, которые указаны в описании продукта. Обеспечивает эффективное смазывание двигателя даже при длительной непрерывной работе в режиме реверса. Подходит для применения в двигателях, отвечающих требованиям стандартов по выбросам выхлопных газов. Прекрасно выполняет свои функции в двигателях сельскохозяйственных машин, работающих как на больших площадях при высоких нагрузках, так и в средних и малых хозяйствах, а также при проведении коммунальных работ и уходе за зелеными насаждениями. Может применяться в технике, отвечающей требованиям стандартов по выбросам выхлопных газов Stage III A, Stage II i Stage I

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

MAN M3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N

Spełnia wymagania:
DEUTZ DQC-III-10
MTU Type 2
MTU Type 3
MAN 3275
Volvo VDS 2

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

MAN M3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N

Meet requirements:
DEUTZ DQC-III-10
MTU Type 2
MTU Type 3
MAN 3275
Volvo VDS 2
RECOMMENDATIONS, REFERENCES
Farmtrac

MAN M3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N


Отвечает требованиям:
DEUTZ DQC-III-10
MTU Type 2
MTU Type 3
MAN 3275
Volvo VDS 2
 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,1
wskaźnik lepkości - 140
temperatura płynięcia 0C -41
temperatura zapłonu 0C 240
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters
Unit
Typical values
SAE viscosity grade
-
10W-40
Kinematic viscosity at 100oC
mm2/s
14,1
Viscosity index
-
140
Flow temperature
0C
-41
Flash point
0C
240
TBN base number
mg KOH/g
10,1
Параметры
Единицы
Типичные значения
класс вязкости SAE
-
10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C
мм2/c
14,1
индекс вязкости
-
140
температура текучести
0C
-41
температура вспышки
0C
240
щелочное число TBN
mg KOH/g
10,1
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN