Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO STOU 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4
API: GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Uniwersalny, półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny olej tupu STOU (Super Tractor Oil Universal).
Doskonałe właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych,a także silników różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Gwarantuje:
• doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
• dobra kompatybilność z uszczelnieniami,
• tłumienie drgań układu,
• wysoką odporność na utlenianie
​Multipurpose multigrade engine, transmission and hydraulic STOU oil (Super Tractor Oil Universal).
Ideal oil properties ensure trouble-free operation of transmissions, hydraulic systems and engines in various types of agricultural machinery.
Guarantee:
• excellent lubricating and anti-wear properties;
• good compatibility with sealing materials;
• dampening system vibrations;
• high resistance to oxidation
​Универсальное, многосезонное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло типа STOU (Super Tractor Oil Universal).
Превосходные свойства масла обеспечивают безаварийную работу передаточных и гидравлических систем, а также двигателей различного сельскохозяйственного оборудования.
Гарантирует:
• превосходные смазочные и противоизносные свойства,
• хорошую совместимость с уплотнителями,
• глушение вибраций системы,
• высокую стойкость к окислению
 

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro STOU 10W-40 olej wielofunkcyjny olej rekomendowany do smarowania silników, układów hydraulicznych oraz przekładni manualnych różnego typu maszyn rolniczych różnych producentów. Odpowiedni do zastosowania w układach mokrych hamulców a także przekładniach Powershift, CVT.
​Platinum Agro STOU 10W-40 is a multipurpose oil recommended for lubrication of engines, hydraulic systems and manual transmissions of various types and makes of agricultural machinery. Suitable for use in wet brake systems and Powershift, CVT transmissions.
​Platinum Agro STOU 10W-40 мультифункциональное масло, рекомендуемое для смазки двигателей, гидравлических систем и ручных передач различных типов сельскохозяйственных машин разных производителей. Может применяться в системах «мокрые тормоза», а также передачах Powershift, CVT.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS 1209
Allison C4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF05K ZF 07D
MB 227.1
MB 228.1
CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

​Conforms to:
Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS 1209
Allison C4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF05K ZF 07D
MB  227.1
MB  228.1
CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

​Соответствует требованиям:
Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS 1209
Allison C4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF05K ZF 07D
MB 227.1
MB 228.1
CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,5
wskaźnik lepkości - 152
temperatura płynięcia 0C -44
temperatura zapłonu 0C 216
​liczba zasadowa TBN ​mg KOH/g ​10,9
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,5
viscosity index - 152
Flow temperature 0C -44
Flash point 0C 216
TBN base number ​mg KOH/g ​10,9
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,5
показатель вязкости - 152
температура текучести 0C -44
температура воспламенения 0C 216
щелочное число TBN мг KOH/г ​10,9
Примечание: Указанные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями Действительные значения указываются на удостоверениях качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN