Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO STOU 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4
API: GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Uniwersalny, półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny olej tupu STOU (Super Tractor Oil Universal).
Doskonałe właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych,a także silników różnego rodzaju sprzętu rolniczego.

Gwarantuje:
• doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
• dobra kompatybilność z uszczelnieniami,
• tłumienie drgań układu,
• wysoką odporność na utlenianie
​Multipurpose multigrade engine, transmission and hydraulic STOU oil (Super Tractor Oil Universal).
Ideal oil properties ensure trouble-free operation of transmissions, hydraulic systems and engines in various types of agricultural machinery.
Guarantee:
• excellent lubricating and anti-wear properties;
• good compatibility with sealing materials;
• dampening system vibrations;
• high resistance to oxidation
​Универсальное, многосезонное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло типа STOU (Super Tractor Oil Universal).
Превосходные свойства масла обеспечивают безаварийную работу передаточных и гидравлических систем, а также двигателей различного сельскохозяйственного оборудования.
Гарантирует:
• превосходные смазочные и противоизносные свойства,
• хорошую совместимость с уплотнителями,
• глушение вибраций системы,
• высокую стойкость к окислению

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro STOU 10W-40 olej wielofunkcyjny olej rekomendowany do smarowania silników, układów hydraulicznych oraz przekładni manualnych różnego typu maszyn rolniczych różnych producentów. Odpowiedni do zastosowania w układach mokrych hamulców.
​Platinum Agro STOU 10W-40 is a multipurpose oil recommended for lubrication of engines, hydraulic systems and manual transmissions of various types and makes of agricultural machinery. Suitable for use in wet brake systems.
​Platinum Agro STOU 10W-40 мультифункциональное масло, рекомендуемое для смазки двигателей, гидравлических систем и ручных передач различных типов сельскохозяйственных машин разных производителей. Может применяться в системах «мокрые тормоза».

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
Massey Ferguson M1145, M1144, M1139
Ford M2C 159B/C,
John Deere JDM J27,
New Holland 82009201/2/3
ZF TE –ML 06A ,06B, 06C, 07B
CCMS D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E .

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

​Conforms to:
Massey Ferguson M1145, M1144, M1139
Ford M2C 159B/C,
John Deere JDM J27,
New Holland 82009201/2/3
ZF TE –ML 06A ,06B, 06C, 07B
CCMS D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E .

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

​Соответствует требованиям:
Massey Ferguson M1145, M1144, M1139
Ford M2C 159B/C,
John Deere JDM J27,
New Holland 82009201/2/3
ZF TE –ML 06A ,06B, 06C, 07B
CCMS D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E .

РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,5
wskaźnik lepkości - 152
temperatura płynięcia 0C -44
temperatura zapłonu 0C 216
​liczba zasadowa TBN ​mg KOH/g ​10,9
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,5
viscosity index - 152
Flow temperature 0C -44
Flash point 0C 216
TBN base number ​mg KOH/g ​10,9
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,5
показатель вязкости - 152
температура текучести 0C -44
температура воспламенения 0C 216
щелочное число TBN мг KOH/г ​10,9
Примечание: Указанные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями Действительные значения указываются на удостоверениях качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN