Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO LS 80W-90​

​PLATINUM AGRO LS 80W-90

​PLATINUM AGRO LS 80W-90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W-90

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wysokiej jakości olej przekładniowy przeznaczony do całorocznej eksploatacji w przekładniach traktorów, kombajnów i innego sprzętu rolniczego. Szczególnie rekomendowany do mechanizmów różnicowych z ograniczonym poślizgiem – Limited Slip.

Gwarantuje:
• wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń,
• doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe,
• bardzo dobre właściwości przeciwpienne,
• świetną stabilność termiczną i oksydacyjną.

Mineral high quality transmission oil for all-year use in transmission of tractors, harvesters and other agricultural machinery. Recommended in particular for Limited Slip differentials.

Guarantee:
• high load bearing ability;
• excellent lubricating and anti-wear properties;
• outstanding anti-foaming performance;
• excellent thermal and oxidation stability.

​Высококачественное минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для круглогодичной эксплуатации в трансмиссиях тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Особенно рекомендуется для дифференциальных механизмов с ограниченным скольжением (Limited Slip).

Гарантирует:
• хорошую способность переносить нагрузки,
• прекрасные смазочные и противоизносные свойства,
• очень хорошие противопенные характеристики,
• прекрасную термическую и окислительную стабильность.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro LS 80W-90 wielosezonowy olej przekładniowy zalecany do smarowania przekładni manualnych różnego rodzaju sprzętu rolniczego pracującego w ciężkich warunkach eksploatacji. Rekomendowany do eksploatacji w traktorach, kombajnach i innych maszynach rolniczych do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu.
Szczególnie zalecany do zastosowania w pojazdach wysokoobciążonych, sprzęcie rolniczym oraz innych urządzeniach wyposażonych w mechanizmy różnicowe z ograniczonym poślizgiem – Limited Slip.

​Agro LS 80W-90 multigrade transmission oil is recommended for lubrication of manual transmissions of various agricultural equipment operated in severe conditions. It is recommended for use in tractors, combines and other agricultural machinery with this viscosity and quality grade specified by manufacturers.

It is recommended particularly for use in heavy-duty vehicles, agricultural equipment and other machinery with for Limited Slip differentials.

​Всесезонное трансмиссионное масло Platinum Agro LS 80W-90 рекомендуется для смазывания ручных трансмиссий различного рода сельскохозяйственной техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации. Предназначено для применения в тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах, для которых производитель рекомендует использование масла той вязкости и того качества, которые указаны в описании продукта.

Особенно рекомендуется для высоконагруженных транспортных средств, сельскохозяйственной техники и иного оборудования, оснащенных дифференциальными механизмами с ограниченным скольжением (Limited Slip).

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ZF TE-ML 05C, 21C (ZF001272)

Spełnia wymagania:
MIL-L-2105D
MAN 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A,
DAF

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

​ZF TE-ML 05C, 21C (ZF001272)

Conforms to:
MIL-L-2105D
MAN 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A,
DAF

RECOMMENDATIONS, REFERENCES
Farmtrac

ZF TE-ML 05C, 21C (ZF001272)

Отвечает требованиям:
MIL-L-2105D
MAN 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310
Volvo 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A,
DAF


РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac ​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 80W-90
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,8
wskaźnik lepkości - 98
temperatura płynięcia 0C -30
temperatura zapłonu 0C 230
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 80W-90
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14,8
viscosity index - 98
Flow temperature 0C -30
Flash point 0C 230
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
Параметры Единицы Типичные значения
класс вязкости SAE - 80W-90
кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 14,8
индекс вязкости - 98
температура текучести 0C -30
температура вспышки 0C 230
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2023-03-16 09:20

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN