Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO HV 46

​PLATINUM AGRO HV 46

​PLATINUM AGRO HV 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO 11158 – HV
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej hydrauliczny Platinum Agro HV-46 wyprodukowany jest w technologii HVI Plus (High Viscosity Index Plus). Technologia HVI PLUS zapewnia wysoki wskaźnik lepkości i dodatkowo minimalizuje wzrost kryształów parafin zawartych w oleju mineralnym, które mogą powodować blokadę filtrów. Przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju średnio i wysokoobciążonych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Gwarantuje:
• wydłużenie czasu eksploatacji,
• zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych,
• pracę w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych własności lepkościowych (wysoki wskaźnik lepkości WL > 140).
Platinum Agro HV-46 hydraulic oil is made with HVI Plus (High Viscosity Index Plus) technology. HVI PLUS ensures high viscosity index while minimising formation of crystals from paraffin contained in mineral oil that can block filters. Designed for use in various heavy and medium duty hydraulic systems of machinery and equipment used in agriculture.
Guarantee:
• longer operation time;
• reduced surface wear of friction components in hydraulic pump systems;
• operating in a broad temperature range maintaining optimum viscosity properties (high viscosity index WL > 140).
​Гидравлическое масло, производимое на основании высококачественных минеральных базовых масел и комплекса облагораживающих добавок. Предназначено для применения в различных гидравлических системах со средней и высокой нагрузкой машин и оборудования, применяемых в сельском хозяйстве.
Гарантирует:
• продление времени эксплуатации,
• уменьшение износа поверхностей трущихся элементов в системах гидронасосов,
• работу в широком температурном диапазоне с сохранением оптимальных вязкостных свойств (высокий показатель вязкости  WL > 140).

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM AGRO HV 46 Olej hydrauliczny przeznaczony do zastosowania w wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach łopatkowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom właściwości przeciwzużyciowych oleju. Rekomendowany również do użycia w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych zmian lepkości przy zmianach temperatury. Szczególnie polecany do układów hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
PLATINUM AGRO HV 46 hydraulic oil is intended for use in heavy-duty drive systems, high pressure piston pumps with constant and variable output and in vane pumps requiring high anti-wear performance of oil. Recommended also for use in precision hydraulic control and hydraulic systems which require low viscosity variations at temperature changes. Recommended specifically for hydraulic systems of machinery and equipment used in agriculture.
​PLATINUM AGRO HV 46 Гидравлическое масло предназначено для применения в высоконагруженных системах привода, высоконапорных поршневых насосах постоянного и переменного потока, лопастных насосах, где требуется высокий уровень противоизносных свойств масла. Рекомендуется также для применения в прецизионных системах гидравлического управления и гидравлических системах, требующих малых изменений вязкости при изменениях температуры. Особенно рекомендуется для гидравлических систем машин и оборудования, применяемых в сельском хозяйстве.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51524 cz. 3

REKOMENDACJE, REFERENCJE
Farmtrac

​DIN 51524 p. 3

RECOMMENDATIONS, REFERENCES
Farmtrac

​DIN 51524 ч. 3

РЕКОМЕНДАЦИИ
Farmtrac 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Zdolność olejów do wydzielania powietrza w temperaturze 500C min 6
lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 47
wskaźnik lepkości - 146
temperatura płynięcia 0C -33
temperatura zapłonu 0C 210
​Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż ​- ​10
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
 
Parameters Unit Typical values
Oil ability to liberate air at a temperature 500C min 6
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 47
viscosity index - 146
Flow temperature 0C -33
Flash point 0C 210
​Load bearing ability on an FZG stand, with non-destructive load degree not higher than ​- ​10
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
Параметры Единицы Типичные значения
Способность масла выделять воздух при температуре 500C мин. 6
кинематическая вязкость при темп. 400C мм2 47
показатель вязкости - 146
температура текучести 0C -33
температура воспламенения 0C 210
​Способность переносить нагрузки на стенде FZG, степень разрушающей нагрузки не ниже, чем ​- ​10
Примечание: Указанные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями Действительные значения указываются на удостоверениях качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN