Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM AGRO BASIC 15W-40

​PLATINUM AGRO BASIC 15W-40

​​PLATINUM AGRO BASIC 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CH-4/CG-4 
ACEA: E7, E5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do pracy w silnikach Diesla. Olej stworzony z myślą o branży rolniczej, dedykowany do traktorów i innych maszyn do pracy w polu. Wysokiej jakości oleje bazowe w połączeniu z świetnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniających zapewniają skuteczne smarowanie silnika.

Gwarantuje:
• znakomitą wydajność silnika w każdych warunkach pracy,
• efektywną czystość silnika poprzez utrzymanie zanieczyszczeń w zawiesinie,
• wydłużone okresy między wymianami,
• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach.

Mineral multigrade oil for diesel engines. Oil developed for agriculture, dedicated to tractors and other machinery for work in field. Quality base oils combined with an excellent choice of enriching additives guarantee effective engine lubrication.

Guarantee:
• excellent engine performance in all operating conditions;
• engine cleanliness by keeping contaminants in suspension;
• longer oil change intervals;
• maximised engine output in extreme conditions.

Всесезонное минеральное моторное масло, предназначенное для дизельных двигателей. Масло создано специально для сельскохозяйственной отрасли, для тракторов и других машин для полевых работ. Высококачественные базовые масла в сочетании с прекрасно подобранным пакетом присадок обеспечивают эффективное смазывание двигателя.

Гарантирует:
• высокую эффективность двигателя в любых рабочих условиях,

• надежную чистоту двигателя благодаря задержке загрязнений в масляной взвеси,
• продление интервалов между заменами,
• максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Agro Basic 15W-40 to olej silnikowy rekomendowany do wysokoprężnych silników Diesla pracujących w ciężkich warunkach pracy w polu zarówno wiosną, latem jak i jesienią. Jest przeznaczony do silników spełniających normy emisji Stage II i Stage I.
Rekomendowany do zastosowania w traktorach, kombajnach i innych maszynach rolniczych do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu.

Platinum Agro Basic 15W-40 is engine oil recommended for heavy-duty diesel engines operated in Spring, Summer and Autumn. Suitable for engines conforming to Euro Stage II i Stage I. Recommended for use in tractors, combines and other agricultural machinery with this viscosity and quality grade specified by manufacturers.

Platinum Agro Basic 15W-40 – это моторное масло, рекомендованное для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации в поле весной, летом и осенью. Предназначено для двигателей, отвечающих требованиям стандартов Stage II i Stage I.
Рекомендуется для применения в тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах, для которых производитель рекомендует применение масла той вязкости и того качества, которые указаны в описании продукта.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

MB-Approval 228.3
DEUTZ DQC-III-10
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Spełnia wymagania:
MTU TYPE 2
Volvo VDS-2
MAN M3275-1
CATERPILLAR ECF-1a
IVECO

MB-Approval 228.3
DEUTZ DQC-III-10
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Meet requirements :
MTU TYPE 2
Volvo VDS-2
MAN M3275-1
CATERPILLAR ECF-1a
IVECO

MB-Approval 228.3
DEUTZ DQC-III-10
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Отвечает требованиям:
MTU TYPE 2
Volvo VDS-2
MAN M3275-1
CATERPILLAR ECF-1a
IVECO

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,1
wskaźnik lepkości - 132
temperatura płynięcia 0C -38
temperatura zapłonu 0C 216
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,2
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Параметры
Единицы
Типичные значения
класс вязкости SAE
-
15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C
мм2/с
14,1
индекс вязкости
-
132
температура текучести
0C
-38
температура вспышки
0C
216
щелочное число TBN
мг KOH/г
10,2
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
Параметры
Единицы
Типичные значения
класс вязкости SAE
-
15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C
мм2/с
14,1
индекс вязкости
-
132
температура текучести
0C
-38
температура вспышки
0C
216
щелочное число TBN
мг KOH/г
10,2
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN