Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: FA-4/SN
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 to nowoczesny, syntetyczny oraz paliwooszczędny olej do silników wysokoprężnych. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu zwiększonej ochrony oleju przed utlenianiem oraz utratą lepkości na skutek ścinania i napowietrzania. Produkt dedykowany do nowoczesnych silników wysokoprężnych wyposażonych w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), filtr cząstek stałych (DPF) lub układ recyrkulacji spalin (EGR).
ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 gwarantuje:

 • skuteczne smarowanie nawet w najcięższych warunkach eksploatacji,
 • zmniejszone zużycia paliwa,
 • wydłużone okresy pomiędzy wymianami,
 • łatwy rozruch silnika w ujemnych temperaturach

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 is a modern, synthetic and fuel-efficient diesel engine oil. It has been designed to provide increased oil protection against oxidation and loss of viscosity due to shear and aeration. The product is dedicated to modern diesel engines equipped with Selective Catalytic Reduction (SCR), Diesel Particulate Filter (DPF) - or Exhaust Gas Recirculation (EGR) systems.

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 guarantees:

 • effective lubrication even under the harshest operating conditions,
 • reduced fuel consumption,
 • extended periods between replacements,
 • easy engine start-up at sub-zero temperatures

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 - это современное синтетическое масло для дизельных двигателей, обеспечивающее сокращение расхода топлива. Создавалось с целью обеспечения повышенной защиты масла от окисления и потери вязкости в результате нагрузок сдвига и аэрации. Продукт предназначен для современных дизельных двигателей, оснащенных системой селективного каталитического восстановления (SCR), сажевым фильтром (DPF) или системой рециркуляции выхлопных газов (EGR).

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 гарантирует:

 • эффективную смазку даже в самых сложных условиях эксплуатации,
 • снижение расхода топлива,
 • увеличенный интервал замены масла,
 • легкий запуск двигателя при отрицательных температурах

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 jest zalecany do wysokoobciążonych silników Diesla m.in. w samochodach ciężarowych, autobusach oraz sprzęcie budowlanym. Technologia opracowana z myślą o najnowszej generacji jednostkach napędowych, co do których producent zaleca oleje w klasie jakości API: FA-4 oraz niskim HTHS (High Temperature High Shear).
ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 charakteryzuje się niezawodnością podczas pracy zarówno w ruchu miejskim, pozamiejskim i autostradowym. Produkt dedykowany do silników spełniających normy emisji spalin Euro VI.
UWAGA: oleje spełniające klasyfikacje API: FA-4:

 • nie są zamienne, ani kompatybilne z olejami API: CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS i CH-4
 • nie są zalecane do stosowania z paliwami zawierającymi więcej niż 15 ppm siarki. W przypadku paliw o zawartości siarki powyżej 15 ppm należy zapoznać się z zaleceniami producenta silnika.

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 is recommended for heavy duty diesel engines in trucks, buses and construction equipment. The technology was developed for the latest generation of drive units, for which the manufacturer recommends API quality oils: FA-4 and low HTHS (High Temperature High Shear).
ORLEN OIL UTOR FUEL ECONOMY 5W-30 is characterized by reliability during operation in urban, country and motorway traffic. The product is dedicated to engines meeting Euro VI emission standards.

NOTE: oils meeting API classifications: FA-4:

 • are neither interchangeable nor compatible with API oils: CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS and CH-4
 • are not recommended for use with fuels containing more than 15 ppm sulphur. For fuels with a sulphur content of more than 15 ppm, refer to the engine manufacturer's recommendations.

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 рекомендуется для дизельных двигателей, работающих в условиях больших нагрузок, в частности, в грузовых автомобилях, автобусах и тяжёлой строительной технике. Технология разработана для двигателей последней генерации, для которых производитель рекомендует масла в классе качества API (Американского института нефти): FA-4 и с низкими параметрами высокотемпературной вязкости HTHS (High Temperature High Shear).
ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 отличается надежностью при работе двигателя как в условиях города, так и за городом и на автомагистралях. Продукт предназначен для двигателей, соответствующих стандарту Euro VI, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах.

ПРИМЕЧАНИЕ: масла, которые соответствуют классификации API: FA-4:

 • не являются ни взаимозаменяемыми ни совместимыми с маслами API: CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS i CH-4,
 • не рекомендуются для применения с топливами, содержащим более чем 15 ppm серы. В случае топлива с содержанием серы более 15 ppm ознакомьтесь с рекомендациями производителя двигателя.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
DTFR 15C130 (228.61)

Spełnia wymagania:
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DDC 93K223
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3

DTFR 15C130 (228.61)

Meets requirements:
JASO DH-1,
CUMMINS CES 20087,
DETROIT DIESEL DDC 93K223,
Caterpillar ECF-3

Cертификаты:
DTFR 15C130 (228.61)

Соответствует требованиям:
Cummins CES 20087
Detroit Diesel DDC 93K223
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100˚C mm2/s 12,0
Wskaźnik lepkości - 158
Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 9,7
Popiół siarczanowy % 0,97
Temperatura płynięcia ˚C -45
​HTHS ​mPa.s ​10
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100˚C mm2/s 12.0
Viscosity index - 158
Total base number mgKOH/g 9,7
Sulphated ash % 0,97
Pour point ˚C -45
HTHS mPa.s 3.0
Параметры Ед. изм. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 100˚C мм2 12.0
Коэффициент вязкости - 158
Общее щёлочное число мг KOH/г 9,7
Сульфатная зола % 0,97
Температура текучести ˚C -45
HTHS мПа.с 3.0
 

Wersja

Version

Версия

​1
/ 2024-06-19 12:19

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN