Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM RIDER V-TWIN 4T 20W-50

​PLATINUM RIDER V-TWIN 4T 20W-50

​PLATINUM RIDER V-TWIN 4T 20W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SJ
JASO MA-2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 20W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej mineralny do motocyklowych silników czterosuwowych z mokrym sprzęgłem i skrzynią biegów będących w jednej kąpieli olejowej. Dzięki zaawansowanej kompozycji dodatków znakomicie sprawuje się w silnikach mocno obciążonych termicznie oraz w wymagających skrzyniach biegów, dostarczając nieprzerwanej ochrony. Zapewnia zmniejszone odkładanie się osadów węglowych podczas pracy przy skrajnie wysokich temperaturach. Zgodny z najwyższymi wymaganiami jakościowymi JASO(Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję niezawodności zespołu motocyklowego „ORLEN TEAM”.
​Mineral oil for four-stroke motorcycle engines with wet clutch and transmission in a single oil bath. Due to advanced additive composition, it performs very well in engines under high thermal stress and demanding transmissions, providing uninterrupted protection. It guarantees reduced carbonaceous deposits when operating at extremely high temperatures. It meets the highest quality specification of JASO (Japanese Automotive Standards Organization) and has the reliability guarantee of the motorcycle "ORLEN TEAM".
​Минеральное масло для мотоциклетных четырехтактных двигателей с мокрым сцеплением и коробкой передач в одной масляной ванне. Благодаря технологически развитому сочетанию присадок превосходно справляется с работой в двигателях под сильной термической нагрузкой и в требовательных коробках передач, обеспечивая непрерывную защиту. Гарантирует уменьшенное отложение углеродного осадка во время работы в крайне низких температурах. Соответствует самым высоким требованиям по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Обладает гарантией надежности мотоциклетной команды "ORLEN Team".

Zastosowania

Application

Применение

​Przeznaczony do smarowania silników czterosuwowych widlastych typu V-Twin o dużej pojemności skokowej i dużej mocy, stosowanych w motocyklach produkcji amerykańskiej i japońskiej. Niezawodny do smarowania motocyklowych skrzyni biegów ze sprzęgłem mokrym lub ze sprzęgłem suchym.
​Designed for lubrication of four-stroke V-Twin engines with high cylinder capacity and horsepower, used in the manufacture of American and Japanese motorcycles. Excellent for lubrication of wet or dry clutch motorcycle transmissions.
​Предназначено для смазки четырехтактных V-образных двигателей типа V-Twin с большим рабочим объемом и высокой мощностью, используемых в мотоциклах американского и японского производства. Надежно для смазки мотоциклетных коробок передач с мокрым или сухим сцеплением.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​20W-50
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 17,0
Wskaźnik lepkości - 110
Temperatura płynięcia 0C -27
​Temperatura zapłonu 0C ​200
lepkość strukturalna CCS w temp. -300C mPa*s 7500

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values
​SAE viscosity class ​- ​20W-50
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 17,0
Viscosity index - 110
Pour point 0C -27
​Flash point 0C ​200
Structural viscosity at temperature of  -300C mPa*s 7500

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Параметры Единицы измерения Типовые значения
​Класс вязкости SAE ​- ​20W-50
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 17,0
Индекс вязкости - 110
Температура размягчения 0C -27
Температура воспламенения 0C ​200
Структурная вязкость CCS при темп. -300C mPa*s 7500
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN