Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM RIDER SPORT 4T 10W-50

​PLATINUM RIDER SPORT 4T 10W-50

​PLATINUM RIDER SPORT 4T 10W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SN/SM
JASO MA-2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 10W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

W pełni syntetyczny olej odpowiedni dla sportowych silników motocyklowych. Najnowszej generacji technologia HTS (High Temperature Stability)  zapewnia skuteczne smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach (na torze oraz na drodze). Optymalny skład oleju zapewnia maksymalną ochronę wszystkich narażonych na zużycie elementów mechanicznych oraz jego niskie zużycie przy maksymalnej ochronie silnika. Spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska, obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli. Zgodny z najwyższymi wymaganiami jakościowymi JASO(Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję niezawodności zespołu motocyklowego „ORLEN TEAM”.
​Fully synthetic oil for sports motorcycle engines. The latest generation HTS (High Temperature Stability) technology provides effective lubrication even under extreme conditions (on the track and on the road). Optimal composition of the oil provides maximum protection of all mechanical components vulnerable to wear as well as low consumption and maximum engine protection. It meets the strictest limitations regarding toxic compounds in the exhaust gases emitted to the environment, applicable under the Euro standard for motorcycles. It meets the highest quality specification of JASO (Japanese Automotive Standards Organization) and has the reliability guarantee of the motorcycle "ORLEN TEAM".
​Полностью синтетическое масло, пригодное для спортивных мотоциклетных двигателей. Технология последнего поколения HTS (High Temperature Stability) обеспечивает эффективную смазку даже в экстремальных условиях (на спортивной дорожке и на дороге). Оптимальный состав масла гарантирует максимальную защиту всех механических деталей, подверженных износу, а также его низкое потребление при максимальной защите двигателя. Соответствует строгим ограничениям по содержанию в продуктах сгорания соединений, токсичных для окружающей среды, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов. Выполняет самые высокие требования по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Обладает гарантией надежности мотоциклетной команды "ORLEN Team".

Zastosowania

Application

Применение

​Przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników motocykli, a także do motocyklowych skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym użytkowanych w sportach wyczynowych.
​Designed for lubrication of four-stroke motorcycle engines, as well as motorcycle and wet clutch transmissions used in professional sports.
​Предназначено для смазки четырехтактных двигателей мотоциклов, а также для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением, используемых в профессиональном спорте. 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​10W-50
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 16,9
Wskaźnik lepkości - 150
Temperatura płynięcia 0C -30
​Temperatura zapłonu 0C ​200
lepkość strukturalna CCS w temp. -300C mPa*s 7000

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values 
SAE viscosity class ​- ​10W-50
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 16,9
Viscosity index - 150
Pour point 0C -30
Flash point 0C ​200
Structural viscosity at temperature of -300C mPa*s 7000
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE ​- ​10W-50
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 16,9
Индекс вязкости - 150
Температура размягчения 0C -30
Температура воспламенения 0C ​200
Структурная вязкость CCS при темп. -300C mPa*s 7000
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN