Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM RIDER SCOOTER 4T 5W-40

​PLATINUM RIDER SCOOTER 4T 5W-40

​PLATINUM RIDER SCOOTER 4T 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SL
JASO MA-2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej syntetyczny, którego technologia HTS (High Temperature Stability) pozwala zachować jego doskonałe właściwości smarnościowe w wysokich zakresach temperatur podczas pracy w każdych warunkach jazdy.  Opracowany do silników, które zazwyczaj eksploatowane są przy pełnym otwarciu przepustnicy przez dłuższy czas i ich temperatura pracy jest wyższa od porównywalnych konstrukcji motocyklowych. Jednocześnie spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli. Zgodny z najwyższymi wymaganiami jakościowymi JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję niezawodności zespołu motocyklowego „ORLEN TEAM”
​Synthetic oil, whose HTS (High Temperature Stability) technology allows to preserve excellent lubricating properties at high temperatures during operation under all driving conditions. Developed for engines that are operated at full throttle for long periods of time at high operating temperatures compared to other motorcycle designs. At the same time, it meets the strictest limitations regarding toxic compounds in the exhaust gases emitted to the environment, applicable under the Euro standard for motorcycles. It also meets the highest quality specification of JASO (Japanese Automotive Standards Organization) and has the reliability guarantee of the motorcycle "ORLEN TEAM".
​Синтетическое масло, технология которого HTS (High Temperature Stability) позволяет сохранить его превосходные смазочные свойства в широком диапазоне температур во время работы в любых условиях движения. Разработано для двигателей, которые обычно эксплуатируются с полностью открытой дроссельной заслонкой в течение длительного времени, и их рабочая температура выше, чем у сравнимых мотоциклетных конструкций. В то же время, масло соответствует строгим ограничениям по содержанию токсичных для окружающей среды соединений в продуктах сгорания, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов. Масло соответствует самым высоким требованиям по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Обладает гарантией надежности мотоциклетной команды "ORLEN TEAM".

Zastosowania

Application

Применение

Rekomendowany do czterosuwowych silników skuterów, motorowerów, skuterów śnieżnych, a także quadów oraz skrzyni biegów i przekładni skuterów ze sprzęgłem suchym.
​Recommended for four-stroke scooters, mopeds, snowmobiles, and ATVs as well as dry clutch scooter transmissions.
​Рекомендовано для четырехтактных двигателей скутеров, мопедов, снеговых скутеров, а также квадроциклов и коробок передач и трансмиссий скутеров с сухим сцеплением.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​5W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 13,4
Wskaźnik lepkości - 165
Temperatura płynięcia 0C -30
​Temperatura zapłonu 0C ​200
lepkość strukturalna CCS w temp. -300C mPa*s 5900

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class ​- ​5W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 13,4
Viscosity index - 165
Pour point 0C -30
Flash point 0C ​200
Structural viscosity at temperature of -300C mPa*s 5900
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE ​- ​5W-40
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 13,4
Индекс вязкости - 165
Температура размягчения 0C -30
Температура воспламенения 0C ​200
Структурная вязкость CCS при темп. -300C mPa*s 5900
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN