Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM RIDER SCOOTER 2T

​PLATINUM RIDER SCOOTER 2T

​PLATINUM RIDER SCOOTER 2T

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: TC
JASO: FD
ISO-L-EGD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej półsyntetyczny do dwusuwowych silników skuterów do jazdy miejskiej lub wyczynowej na otwartych drogach.
Dzięki formule HTS (Hight Temperature Stability) zapewnia skuteczne smarowanie nawet w zakresie wysokich temperatur. Zapobiega zapiekaniu pierścieni tłokowych i zatarciu tłoka. Chroni przed powstaniem osadów na świecy zapłonowej. Olej spełnia najwyższą specyfikację jakościową JASO (Japanese Automotive Standards Organization) oraz posiada gwarancję niezawodności zespołu motocyklowego „ORLEN Team”. Bardzo dobrze mieszalny z paliwem.
Dozowanie: wg. zaleceń producenta silnika, 2% w stosunku do paliwa /1:50/ jeżeli producent silnika nie zaleca inaczej.
​Semi-synthetic oil designed for two-stroke scooters for city driving or high-performance on the open road.
The HTS (Hight Temperature Stability) formula provides effective lubrication even at high temperatures. The oil prevents burning and wear of piston rings and pistons as well as protects against deposits on the spark plug. It meets the highest quality specification of JASO (Japanese Automotive Standards Organization) and has the reliability guarantee of the motorcycle "ORLEN TEAM".
Dosage: in accordance with engine manufacturer's recommendations, 2% oil to fuel ratio /1:50/ if the engine manufacturer does not recommend otherwise.
​Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей скутеров для передвижения по городу или профессионального вождения по открытым дорогам. 
Благодаря формуле HTS (Hight Temperature Stability) обеспечивает эффективную смазку даже в диапазоне высоких температур. Препятствует коксованию поршневых колец и износу поршня. Защищает от образования осадка на свече зажигания. Масло соответствует самой высокой спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization) и обладает гарантией надежности мотоциклетной команды "ORLEN Team". Прекрасно смешивается с топливом.
Дозировка: согласно рекомендациям производителя двигателя, 2% в соотношении с топливом /1:50/ если производитель двигателя не рекомендует иначе.

Zastosowania

Application

Применение

​Przeznaczony do smarowania silników dwusuwowych w motocyklach, motorowerach i skuterach, a także w skuterach śnieżnych i quadach. Odpowiedni do smarowania mieszankowego i oddzielnego.
Designed for lubrication of two-stroke engines in motorcycles, mopeds and scooters, as well as snowmobiles and quads. Suitable for mixing or individual lubrication.
​Предназначено для смазки двухтактных двигателей в мотоциклах, мопедах и скутерах, а также снеговых скутерах и квадроциклах. Пригодно для смешанной и отдельной смазки.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 8,5
Wskaźnik lepkości - 125
Temperatura płynięcia 0C -21
​Temperatura zapłonu 0C ​95
Popiół siarczanowy %m/m 0,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 8,5
Viscosity index - 125
Pour point 0C -21
Flash point 0C ​95
Sulfated ash %m/m 0,1
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 8,5
Индекс вязкости - 125
Температура размягчения 0C -21
Температура воспламенения 0C ​95
Сульфатная зола %m/m 0,1
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN