Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40

​PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40

​PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SN/SM
JASO MA/MA-2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​W pełni syntetyczny olej, którego lepkość jest szczególnie zalecana do sportowych silników motocyklowych najnowszej generacji. Posiada doskonałe właściwości niskotemperaturowe pozwalające chronić poszczególne elementy silnika  nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Dzięki formule HTS (High Temperature Stability) olej zachowuje właściwości wytrzymałościowe w wysokich zakresach temperatur, również podczas sportów motocyklowych, jednocześnie  zapewniając maksymalną ochronę silnika i skrzyni biegów. Zgodny z najwyższymi wymaganiami specyfikacji jakościowej JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję wytrzymałości potwierdzoną przez zespół motocyklowy „ORLEN TEAM”.

Spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli.

​Fully synthetic oil, whose viscosity is particularly suitable for the latest generation sport motorcycle engines. It has excellent low temperature properties to help you protect individual engine components even under the most difficult conditions. Thanks to the HTS (High Temperature Stability) formula, the oil retains its properties at high temperatures, even during motor sports, while providing maximum protection for the engine and transmission. Conforms to the highest quality specifications of JASO (Japanese Automotive Standards Organization) and has the endurance guarantee of the motorcycle "ORLEN TEAM".
It meets the strictest limitations regarding toxic compounds in the exhaust gases emitted to the environment, applicable under the Euro standard for motorcycles.
​Полностью синтетическое масло, вязкость которого особо рекомендована для спортивных мотоциклетных двигателей последнего поколения. Масло обладает прекрасными низкотемпературными свойствами, позволяющими защищать отдельные детали двигателя даже в самых сложных условиях эксплуатации. Благодаря формуле HTS (High Temperature Stability) масло сохраняет свои свойства выносливости в широком диапазоне температур, в том числе, во время занятий мотоциклетным спортом, в то же время, обеспечивая максимальную защиту двигателя и коробки передач. Соответствует самым высоким требованиям спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Обладает гарантией стойкости, подтвержденной мотоциклетной командой "ORLEN TEAM".
Масло соответствует строгим ограничениям по содержанию токсичных для окружающей среды соединений в продуктах сгорания, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов.

Zastosowania

Application

Применение

​Przeznaczony do smarowania silników czterosuwowych motocykli sportowych, a także do motocyklowych skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym.
​Designed for lubrication of four-stroke engines of sport motorcycles, as well as motorcycle transmissions and wet clutch transmissions.
​Предназначено для смазки четырехтактных двигателей спортивных мотоциклов, а также для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Klasa lepkości SAE ​- ​5W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,9
Wskaźnik lepkości - 160
Temperatura płynięcia 0C -33
​Temperatura zapłonu 0C ​200
lepkość strukturalna CCS w temp. -300C mPa*s 5800

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class ​- ​5W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 12,9
Viscosity index - 160
Pour point 0C -33
Flash point 0C ​200
Structural viscosity at temperature of  -300C mPa*s 5800
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE ​- ​5W-40
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 12,9
Индекс вязкости - 160
Температура размягчения 0C -33
Температура воспламенения 0C ​200
Структурная вязкость CCS при темп. -300C mPa*s 5800
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN