Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM RIDER CRUISER 4T 15W-50

​PLATINUM RIDER CRUISER 4T 15W-50

​PLATINUM RIDER CRUISER 4T 15W-50

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SL
JASO MA-2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 15W-50

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej półsyntetyczny odpowiedni do wszystkich rodzajów motocykli i skuterów, także klasycznych, każdego producenta o dowolnej pojemności skokowej. Idealny do jednośladów, w których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej poniżej. Dzięki zaawansowanej technologicznie formule HTS (High Temperature Stability) umożliwia maksymalne wykorzystanie mocy silnika oraz zmniejsza odkładanie się osadów węglowych podczas pracy silnika w ekstremalnych temperaturach.
Spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska, obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli.

Dzięki doskonałej kompozycji dodatków uszlachetniających z wysokojakościowymi olejami bazowymi olej gwarantuje stabilną pracę oraz skuteczne smarowanie silnika, skrzyni biegów oraz przekładni w każdych warunkach eksploatacji.

Posiada najwyższe specyfikacje jakościowe JASO (Japanese Automotive Standards Organization) oraz gwarancję niezawodności potwierdzoną przez zespół motocyklowy „ORLEN TEAM”

​Semi-synthetic oil suitable for all kinds of motorcycles and scooters, including classical, of every make and cylinder capacity. Ideal for two-wheelers with manufacturer recommended oil viscosity grade and quality specified below. The high-tech HTS (High Temperature Stability) formula allows for maximum utilization of engine power and reduces the build up of carbon deposits during engine operation in extreme temperatures.
It meets the strictest limitations regarding toxic compounds in the exhaust gases emitted to the environment, applicable under the Euro standard for motorcycles.
Thanks to the excellent composition of additives and high-quality base oils, it ensures stable operation and effective lubrication of the engine, gearbox and transmission in all operating conditions.
It meets the highest quality specification of JASO (Japanese Automotive Standards Organization) and has the reliability guarantee of the motorcycle "ORLEN TEAM".
​Полусинтетическое масло подходит для всех видов мотоциклов и скутеров, в том числе, классических, любого производителя с любым  рабочим объемом. Идеально для двухколесных транспортных средств, производитель которых рекомендует масло с указанным ниже классом вязкости и качества. Благодаря технологически развитой формуле HTS (High Temperature Stability) масло позволяет максимально использовать мощность двигателя и уменьшает отложение углеродного осадка во время работы двигателя при экстремальных температурах.
Соответствует строгим ограничениям по содержанию в продуктах сгорания соединений, токсичных для окружающей среды, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов.
Благодаря превосходному сочетанию облагораживающих присадок с высококачественными базовыми маслами масло гарантирует стабильную работу и эффективную смазку двигателя, коробки передач и трансмиссии в любых условиях эксплуатации.
Масло обладает самыми высокими качественными спецификациями JASO (Japanese Automotive Standards Organization) и гарантией надежности, подтвержденной мотоциклетной командой "ORLEN TEAM".

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony do smarowania silników czterosuwowych motocykli typu Cruiser, Choper, Enduro oraz jednostek turystycznych. Doskonale się sprawdza w silnikach widlastych typu V-Twin. Olej może być stosowany także do motocyklowych skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym.
​Designed for lubrication of four-stroke engines of Cruiser, Choper, Enduro and touring motorcycles. Works perfectly in V-Twin engines. The oil can also be used for motorcycle transmissions and wet clutch transmissions.
​Предназначено для смазки четырехтактных двигателей мотоциклов типа Cruiser, Choper, Enduro и туристических транспортных средств. Отлично оправдывает себя в V-образных двигателях типа V-Twin. Масло может использоваться также для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 15W-50
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 16,9
Wskaźnik lepkości - 140
Temperatura płynięcia 0C -27
​Temperatura zapłonu 0C ​205
Lepkość strukturalna CCS w temp. -250C mPa*s 6300

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values 
SAE viscosity class - 15W-50
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 16,9
Viscosity index - 140
Pour point 0C -27
​Flash point 0C ​205
Structural viscosity at temperature of -250C mPa*s 6300
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения 
Класс вязкости SAE - 15W-50
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 16,9
Индекс вязкости - 140
Температура размягчения 0C -27
Температура воспламенения 0C ​205
Структурная вязкость CCS при темп. -250C mPa*s 6300
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN