Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM RIDER 4T 10W-40

​PLATINUM RIDER 4T 10W-40

​PLATINUM RIDER 4T 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SN/SM
JASO MA/MA-2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Nowoczesny, półsyntetyczny olej pozwalający na uzyskiwanie maksymalnych osiągów motocykla. Odpowiedni do wszystkich motocykli, skuterów i pojazdów ATV najnowszej generacji. Zestawiony ze specjalnie wyselekcjonowanych mineralnych i syntetycznych olejów bazowych oraz dodatków uszlachetniających. Zapewnia bezproblemowy rozruch silnika i skuteczne smarowanie w szerokim zakresie temperatur. Dzięki zaawansowanej technologicznie formule HTS (High Temperature Stability) umożliwia maksymalne wykorzystanie mocy silnika. Spełnia najwyższe specyfikacje jakościową JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Posiada gwarancję wytrzymałości potwierdzoną przez zespół motocyklowy „ORLEN TEAM”. Spełnia restrykcyjne ograniczenia dotyczące zawartości w spalinach związków toksycznych dla środowiska, obowiązujące zgodnie z normą Euro dla motocykli.
​Modern, semi-synthetic oil, which allows to obtain maximum motorcycle performance. Suitable for all motorcycles, scooters and ATVs of the latest generation. Composed of specially selected mineral and synthetic base oils and additives. Ensures an easy start and effective lubrication over a wide temperature range. The high-tech HTS (High Temperature Stability) formula allows for maximum utilization of engine power. It meets the highest quality specification of JASO (Japanese Automotive Standards Organization) and has the endurance guarantee of the motorcycle "ORLEN TEAM". It meets the strictest limitations regarding toxic compounds in the exhaust gases emitted to the environment, applicable under the Euro standard for motorcycles.
​Современное полусинтетическое масло, позволяющее достичь максимальной мощности двигателя. Подходит для всех мотоциклов, скутеров и вездеходов последнего поколения. Создан из сочетания специально отобранных минеральных и синтетических базовых масел и облагораживающих присадок. Обеспечивает бесперебойный пуск двигателя и эффективную смазку в широком диапазоне температур. Благодаря технологически развитой формуле HTS (High Temperature Stability) позволяет максимально использовать мощность двигателя. Соответствует самой высокой спецификации по качеству JASO (Japanese Automotive Standards Organization). Обладает гарантией надежности мотоциклетной команды "ORLEN ТЕАМ". Соответствует строгим ограничениям по содержанию токсичных для окружающей среды соединений в продуктах сгорания, действующих согласно стандарту Евро для мотоциклов.

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony do smarowania silników czterosuwowych motocykli sportowych, szosowych oraz turystycznych, a także quadów. Idealny  do motocyklowych skrzyni biegów i przekładni ze sprzęgłem mokrym.
Z powiedzeniem może być stosowany w japońskich motocyklach marek Honda, Yamaha, Suzuki i Kawasaki. Gwarantuje najwyższą wydajność także w motocyklach producentów europejskich, amerykańskich i  azjatyckich.
​Designed for lubrication of four-stroke engines of sport, cruise and touring motorcycles, as well as quads. Ideal for motorcycle transmissions and wet clutch transmissions.
May be used in Japanese motorcycles, such as Honda, Yamaha, Suzuki and Kawasaki. Ensures the highest performance in motorcycles of European, American and Asian manufacturers.
​Предназначено для смазки четырехтактных двигателей спортивных, шоссейных и туристических мотоциклов, а также квадроциклов. Идеально для мотоциклетных коробок передач и трансмиссий с мокрым сцеплением. 
Может успешно использоваться в японских мотоциклах марок Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Гарантирует самую высокую производительность также в мотоциклах европейских, американских и азиатских производителей.  

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 10W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 13,8
Wskaźnik lepkości - 160
Temperatura płynięcia 0C -30
​Temperatura zapłonu 0C ​190
Lepkość strukturalna CCS w temp. -250C mPa*s 6000

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity class - 10W-40
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 13,8
Viscosity index - 160
Pour point 0C -30
Flash point 0C ​190
Structural viscosity at temperature of -250C mPa*s 6000
Note: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 10W-40
Кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 13,8
Индекс вязкости - 160
Температура размягчения 0C -30
Температура воспламенения 0C ​190
Структурная вязкость CCS при темп. -250C mPa*s 6000
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN