Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PLATINUM MaxExpert A3/B4 10W-40

PLATINUM Max Expert A3/B4 10W-40​

​PLATINUM Max Expert A3/B4 10W-40

​​PLATINUM Max Expert A3/B4 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SN/SM/CF
ACEA: A3/B4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najwyższej jakości, wielosezonowy olej silnikowy stworzony w oparciu o nowej generacji technologię Complex Protection Formula. CPF to zapewnienie doskonałej ochrony silnika zarówno latem jak i zimą, ponadto CPF redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów.
Odpowiedni do silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
 
Gwarantuje:
 • kompletną ochronę elementów silnika przed korozją,
 • skuteczne odprowadzanie ciepła z silnika,
 • czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie,
 • doskonałą ochronę przed tworzeniem się szlamów i osadów.
​Top quality multigrade engine oil developed with the latest Complex Protection Formula technology. CPF guarantees excellent engine protection both, in summer and winter. moreover it reduces the risk of excessive wear of valves ensuring better control of deposits.
Suitable for diesel engines with direct fuel injection.
 
Guarantee:
 • complete protection of engine components from corrosion;
 • effective engine heat dissipation;
 • engine cleanliness by keeping black in suspension;
 • excellent protection from sludge and deposit formation.

​Моторное многосезонное высококачественное масло, созданное на основании технологии новой генерации Complex Protection Formula. CPF это обеспечение превосходной защиты двигателя как летом, так и зимой, кроме этого CPF сокращает риск чрезмерного износа клапанов, обеспечивая одновременно лучший контроль осадков.


Подходит для дизельных двигателей с прямым впрыском топлива.

Гарантирует:
 • комплектную защиту элементов двигателя от коррозии,
 • эффективный отвод тепла из двигателя,
 • чистоту двигателя посредством удержания сажи во взвеси,
 • превосходную защиту от образования шлама и осадков.

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum Max Expert A3/B4 10W-40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w nowoczesnych silnikach o zapłonie iskrowym lub silnikach Diesla w samochodach osobowych lub lekkich dostawczych. Odpowiedni do silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Rekomendowany do eksploatacji w każdych warunkach jazdy zarówno latem jak i zima. Z powodzeniem może być stosowany w pojazdach nieco starszego typu, co do których producent zaleca oleje klasy lepkości i jakości podanej w opisie produktu.
Platinum Max Expert A3/B4 10W-40 is designed for all-year use in modern petrol and diesel engines in passenger cars and LDVs. Suitable for diesel engines with direct fuel injection. It is recommended for use in all driving conditions, both in the summer and winter. It can be successfully used in older vehicles, for which the manufacturer recommends oil with viscosity and quality grades specified in the product description.
​Platinum Max Expert A3/B4 10W-40 предназначено для ежегодной эксплуатации в современных двигателях с искровым зажиганием или дизельных двигателях в легковых автомобилях или легких коммерческих автомобилях. Подходит для дизельных двигателей с прямым впрыском топлива. Рекомендуется для эксплуатации в каждых условиях езды как летом, так и зимой. Может успешно применяться в транспортных средствах старшего типа, для которых производитель рекомендует масла класса вязкости и качества, указанных в описании продукта.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​RN0700

Spełnia wymagania:
VW 502.00/505.00
Mercedes-Benz 229.1
Renault RN0710
Fiat 9.55535 D2
Fiat 9.55535 G2

​RN0700

Conforms to:
VW 502.00/505.00
Mercedes-Benz 229.1
Renault RN0710
Fiat 9.55535 D2
Fiat 9.55535 G2

RN0700

Соответствует требованиям:
VW 502.00/505.00
Mercedes-Benz 229.1
Renault RN0710
Fiat 9.55535 D2
Fiat 9.55535 G2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry
Jednostki
Wartości typowe
klasa lepkości SAE
-
10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C
mm2/s
14,1
wskaźnik lepkości
-
145
temperatura płynięcia
0C
-32
liczba zasadowa TBN
Mg KOH/g
8,2
Odparowalność wg Noack'a
% (m/m)
9,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters
Unit
Typical values
SAE viscosity grade
-
10W-40
Kinematic viscosity at 1000C
mm2/s
14,1
viscosity index
-
145
Flow temperature
0C
-32
TBN base number
Mg KOH/g
8,2
Noack vapour loss
% (m/m)
9,5

Note: The above physical and chemical properties are typical values. Actual values are given in the quality certificates provided for each product batch.
Параметры
Единицы
Типичные значения
класс вязкости SAE
-
10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C
мм2/c
14,1
показатель вязкости
-
145
температура текучести
0C
-32
щелочное число TBN
Mg KOH/г
8,2
Испаряемость по Ноку
% (m/m)
9,5
 
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN