Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM Max Expert LL 0W-20​​ - NOWOŚĆ​​

​​PLATINUM Max Expert LL 0W-20

​​PLATINUM Max Expert LL 0W-20

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ACEA C5, API SN PLUS​
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​0W-20

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​​
​​Najnowszej generacji, w pełni syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu LongLife w klasie lepkości 0W-20 i jakości ACEA C5, API SN PLUS.

PLATINUM Max Expert LL 0W-20 zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa przy jednoczesnym zachowaniu właściwej ochrony wszystkich elementów silnika. Dodatkowo chroni go przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych – LSPI (To niekontrolowane zjawisko spalania występujące przy niskiej prędkości obrotowej. Ma ono miejsce w komorze spalania silników GDI, występuje przed zapłonem inicjowanym iskrą ze świecy zapłonowej). Technologia Mid SAPS (obniżona zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu) zapewnia doskonale parametry oleju, redukuje ryzyko zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę osadów. PLATINUM Max Expert LL 0W-20 gwarantuje poprawę osiągów, w różnych aspektach eksploatacji dla silnika, użytkownika oraz środowiska naturalnego.

Zastosowanie PLATINUM Max Expert LL 0W-20 gwarantuje:
 • najwyższą wydajność, moc i ochronę silnika w każdych warunkach użytkowania,
 • obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wysoką oszczędność paliwa,
 • szybki rozruch i odpowiednie smarowanie w niskich temperaturach
 • utrzymanie silnika w czystość
 • zabezpieczenie przed LSPI
 • długie przebiegi między wymianami,
 • świetną stabilność termiczną i oksydacyjną,
 • idealną pracę urządzeń i najwyższą ochronę układów oczyszczania spalin
 • zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
​​This is an innovative, fully synthetic, multi-grade LongLife motor oil with a viscosity grade of 0W-20 and ACEA C5, API SN PLUS quality.

PLATINUM Max Expert LL 0W-20 provides reduced fuel consumption and, at the same time, ensures adequate protection of all engine components. Mid SAPS technology (reduced content of sulphated ash, sulphur, and phosphorus) provides excellent oil performance, reduces the risk of valve wear, as well as better sludge control. PLATINUM Max Expert LL 0W-20 ensures improved performance across a range of operational conditions for the engine, the user, and the environment.

Application of PLATINUM Max Expert LL 0W-20 guarantees: 
 • Superior performance, power, and engine protection in all operating conditions, 
 • Reduction of operating costs through high fuel efficiency, 
 • Quick start-up and proper lubrication at low temperatures 
 • Keeping the engine clean, 
 • Protection from LSPI 
 • Extended drain intervals, 
 • Superior thermal and oxidation stability,
 • Perfect operation of the equipment and highest protection of exhaust treatment systems, 
 • Reduction of environmentally harmful emissions.
​​Полностью синтетическое, многосезонное моторное масло последнего поколения типа LongLife, класса вязкости 0W-20 и качества ACEA C5. 

PLATINUM Max Expert LL 0W-20 обеспечивает снижение расхода топлива при одновременной защите всех узлов двигателя. Технология Mid SAPS (пониженное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики масла, снижает риск износа клапанов, обеспечивая, одновременно, лучший контроль осадка. PLATINUM Max Expert LL 0W-20 гарантирует улучшение характеристик в различных аспектах эксплуатации для двигателя, пользователя и окружающей среды.

Применение PLATINUM Max Expert LL 0W-20 гарантирует:

 • наивысшую производительность, мощность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации,
 • снижение эксплуатационных расходов за счет существенной экономии топлива, 
 • быстрый запуск и соответствующую смазку при низких температурах,
 • поддержание двигателя в чистоте,
 • длительные интервалы между заменами масла,
 • превосходную термическую и окислительную стабильность,
 • идеальную работу узлов и наивысшую защиту систем доочистки выхлопных газов,
 • сокращение вредных выбросов в окружающую среду.

Zastosowania

Application

Применение

​​PLATINUM Max Expert LL 0W-20  przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w nowoczesnych silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, wyposażonych w silniki benzynowe z turbodoładowaniem oraz wysokoprężne z turbodoładowaniem. Rekomendowany jest do pojazdów wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (filtry cząstek stałych: GPF, DPF, katalizatory). Został oficjalnie zaaprobowany do najnowszych modeli pojazdów VW Group (Audi, VW, Skoda, Seat) objętych specyfikacją VW Standard 508 00 i VW Standard 509 00, w lepkości 0W-20. Dodatkowo został oficjalnie zaaprobowany do najnowszych modeli pojazdów Porsche wymagających oleju zgodnego ze specyfikacją Porsche C20. Olej PLATINUM Max Expert LL 0W-20 jest kompatybilny z silnikami i urządzeniami obróbki spalin, które spełniają normy emisji spalin Euro 6. Olej silnikowy typu Volkswagen Blue OIL.
​​PLATINUM Max Expert LL 0W-20 is designed for modern petrol and diesel engines. It is officially approved for the latest VW Group vehicle models (Audi, VW, Skoda, Seat) under VW Standard 508 00 and VW Standard 509 00 specifications; its viscosity is 0W-20. Furthermore, it has been officially approved for the latest Porsche vehicle models that require application of an oil compliant with the Porsche C20 specification. PLATINUM Max Expert LL 0W-20 is compatible with engines and exhaust treatment devices that meet the Euro 6 emission standard. It is the Volkswagen Blue OIL type of engine oil.
​​Масло PLATINUM Max Expert LL 0W-20 предназначено для современных бензиновых и дизельных двигателей. Официально одобрено для последних моделей автомобилей VW Group (Audi, VW, Skoda, Seat), подпадающих под спецификации VW Standard 508 00 и VW Standard 509 00, с вязкостью 0W-20. Кроме того, официально одобрено для новейших моделей автомобилей Porsche, требующих масло, соответствующее спецификации Porsche C20. Масло PLATINUM Max Expert LL 0W-20 совместимо с двигателями и устройствами доочистки выхлопных газов, соответствующими нормам выбросов Euro 6. Моторное масло типа Volkswagen Blue OIL.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​​Aprobaty:
VW Standard 508 00 VW Standard 509 00
Porsche C20
​​Approvals:
VW Standard 508 00 VW Standard 509 00
Porsche C20
​​Разрешения:
VW Standard 508 00 VW Standard 509 00
 Porsche C20

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 0W-20
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 8,4
lepkość strukturalna CCS -35°C mPa*s 5300
wskaźnik lepkości - 180
temperatura zapłonu °C 235
temperatura płynięcia °C -45
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,4
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
​​
Parameters Units of measurement Typical Values
SAE viscosity class - 0W-20
kinematic viscosity at  1000C mm2/s 8,4
structural viscosity CCS -35°C mPa*s
3500
viscosity index - 180
flash point 0C 230 
flow point 
0C​
-40
Total Base Number TBN Mg KOH/g  8

Note: The above values of physical and chemical parameters are typical values. The actual values are indicated in the quality certificates attached to each product batch.
​​
Параметры Ед. изм. Типовые средние значения
класс вязкости SAE - 0W-20
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/с 8,4
структурная вязкость CCS -350C мПа*с
3500
коэффициент вязкости 
- 180
температура воспламенения 0C 230 
температура текучести 
0C​
-40
уровень щёлочности масла TBN (показатель содержания в масле кислот, присадок и загрязнений) 
мг KOH/г  8
Внимание: вышеуказанные значения физико-химических  параметров являются типовыми значениями. Действительные показатели указаны на сертификатах качества каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2023-12-15 12:18

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN