Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM MAXEXPERT V+ 5W-30 - NOWOŚĆ​​​​​​

​​PLATINUM Max Expert V+ 5W-30

​​PLATINUM MAXEXPERT V+ 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​​API: SP ACEA: C3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​​SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najnowszej generacji syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy typu Mid SAPS. Zapewnia ochronę silnika przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych – LSPI. Pozwala na maksymalne wykorzystanie wydajności i mocy jednostki napędowej przy zachowaniu najwyższej ochrony silnika. Optymalna redukcja tarcia, zapewnia najwyższą ochronę przed zużyciem. Innowacyjna technologia gwarantuje najlepszą kontrolę powstających osadów nawet w najcięższych warunkach jazdy. Unikatowa receptura oleju pozwala na niższe spalanie, szczególnie przy częstym uruchamianiu i wychładzaniu silnika. PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 gwarantuje poprawę osiągów, w różnych aspektach eksploatacji dla silnika, użytkownika oraz środowiska naturalnego.

Zastosowanie PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 gwarantuje: 
 • najwyższą wydajność i ochronę silnika w każdych warunkach użytkowania, 
 • najwyższą stabilność termiczną i oksydacyjną, 
 • doskonałą czystość tłoków co przekłada się na wydłużenie żywotności silnika,
 • szybki rozruch i ochronę w niskich temperaturach, 
 • idealną pracę urządzeń i najwyższą ochronę układów oczyszczania spalin, 
 • długie przebiegi między wymianami, 
 • wysoką oszczędność paliwa pod częściowym i pełnym obciążeniem, 
 • zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego
​​The new generation synthetic, multi-grade Mid SAPS engine oil. It provides engine protection against premature ignition at low speeds - LSPI. The oil facilitates maximum performance and power of the drive unit with superior engine protection. Optimum friction reduction ensures the ultimate protection against wear. Its innovative technology guarantees the best control of sludge formation even in the toughest driving conditions. The unique oil formulation allows lower combustion, especially at frequent start-ups and engine cooling. PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 ensures improved performance across a range of operational conditions for the engine, the user, and the environment.

Application of PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 guarantees: 
 • Top-rated performance and engine protection in all operating conditions, 
 • Superior thermal and oxidation stability, 
 • Outstanding piston cleanliness for extended engine life, 
 • Quick start-up and protection at low temperatures, 
 • Perfect operation of equipment and highest protection of exhaust treatment systems, 
 • Extended drain intervals, 
 • High fuel efficiency under partial and full load, 
 • Reduced emissions of harmful compounds to the environment.
​​Синтетическое многосезонное моторное масло последнего поколения типа Mid SAPS. Обеспечивает защиту двигателя от преждевременного зажигания на низких оборотах - LSPI. Максимально повышает производительность и мощность приводного агрегата, обеспечивая, при этом, максимальную защиту двигателя. Оптимальное снижение трения обеспечивает максимальную защиту от износа. Инновационная технология гарантирует наилучший контроль образующихся отложений даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. Уникальная формула масла обеспечивает более низкий расход топлива, особенно при частом запуске и охлаждении двигателя. PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 гарантирует улучшение характеристик в различных аспектах эксплуатации для двигателя, пользователя и окружающей среды.

Применение PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 гарантирует: 
 • наивысшую производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации, 
 • наивысшую термическую и окислительную стабильность,
 • превосходную чистоту поршней, и как результат - увеличение срока службы двигателя, 
 • быстрый запуск и защиту при низких температурах, 
 • идеальную работу узлов и наивысшую защиту систем доочистки выхлопных газов, 
 • длительные интервалы между заменами масла, 
 • существенную экономию топлива при частичной и полной нагрузке, 
 • сокращение вредных выбросов в окружающую среду.

Zastosowania

Application

Применение

​​PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w najnowszej generacji silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem oraz w nowoczesnych silnikach Diesla. Olej o tej specyfikacji jest rekomendowany do pojazdów wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (filtry cząstek stałych: GPF / DPF, katalizatory), aby zapewnić ich maksymalną efektywność i długi okres bezawaryjnej eksploatacji. Olej Platinum Max Expert V+ 5W-30 spełnia, a nawet przewyższa najnowsze wymagania jakościowe wiodących producentów samochodów. Został oficjalnie zaaprobowany do stosowania w silnikach najnowszej generacji : koncernu STELLANTIS, Volkswagen Group, Mercedes-Benz Group AG, BMW Group, spełniających normy emisji spalin Euro 6d.
​​PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 is designed for year-round use primarily in the newest generation petrol engines featuring direct injection including turbocharging as well as in modern diesel engines. This oil is recommended for vehicles equipped with modern exhaust gas treatment systems (Diesel Particulate Filters: GPF / DPF, catalytic converters) to ensure their maximum efficiency and long failure-free operation. Platinum Max Expert V+ 5W-30 oil meets and even exceeds the most recent quality requirements of leading car manufacturers. It is officially approved for application in the most modern generation engines of the STELLANTIS corporation, Volkswagen Group, Mercedes-Benz Group AG, BMW Group; it meets the Euro 6d emission standards
​​PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего в бензиновых двигателях последнего поколения с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, а также в современных дизельных двигателях. Масло с такой спецификацией рекомендуется для автомобилей, оснащенных современными системами доочистки выхлопных газов (сажевые фильтры: GPF / DPF, катализаторы) для обеспечения их максимальной эффективности и длительного периода безотказной работы. Масло Platinum Max Expert V+ 5W-30 соответствует и даже превосходит самые современные требования к качеству, предъявляемые ведущими производителями автомобилей. Официально одобрено для использования в двигателях последнего поколения: концерна STELLANTIS, Volkswagen Group, Mercedes-Benz Group AG, BMW Group, соблюдающих нормы выброса выхлопных газов Euro 6d.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​​Aprobaty:
OV 040 1547 - G30
OV 040 1547 - D30
VW Standard 504.00 VW Standard 507.00
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04
Porsche C30
​​Approvals:
OV 040 1547 - G30
OV 040 1547 - D30
VW Standard 504.00 VW Standard 507.00
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04
Porsche C30
​​Разрешения:
OV 040 1547 - G30
OV 040 1547 - D30
VW Standard 504.00 VW Standard 507.00
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04 
Porsche C30

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 11,9
lepkość strukturalna CCS -30°C mPa*s 5469
wskaźnik lepkości - 175
temperatura zapłonu °C 235
temperatura płynięcia °C -45
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,6
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
​​​​​​
Parameter
Unit Typical value
SAE viscosity grade  - 5W-30
kinematic viscosity in  1000C mm2/s 11,53
structural viscosity  CCS w -300C 
mPa*s
5510
viscosity index
179
flash point 0C 242
flow point 
0C​
-42
Total Base Number (TBN)  Mg KOH/g  8,6

Note: The above physical and chemical parameters represent typical values. The actual values are specified in the quality certificates attached to each product lot.​
​​​​​​
Параметры Ед. изм. Типовые средние значения
класс вязкости SAE  - 5W-30
кинематическая вязкость при температуре  1000C mm2/s 11,53
структурная вязкость  CCS w -300C 
mPa*s
5510
коэффициент вязкости 
179
температура воспламенения 0C 242
температура текучести 
0C​
-42
уровень щёлочности масла TBN (показатель содержания в масле кислот, присадок и загрязнений) ​ Mg KOH/g  8,6

Внимание: Вышеприведённые показатели физических и химических свойств являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2023-12-15 13:05

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN