Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM GEAR ATF VI

​PLATINUM GEAR ATF VI

​PLATINUM GEAR ATF VI

Jakość: Quality class: Класс качества:
​​Dexron VI​
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Zaawansowany technologicznie syntetyczny olej przekładniowy produkowany w oparciu o wysokojakościowe oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Gwarantuje bezawaryjną pracę najbardziej wymagających przekładni automatycznych w każdych warunkach eksploatacji. Zapewnia maksymalną ochronę i najlepszą płynność zmiany biegów w dłuższym okresie czasu. Spełnia wymagania skrzyń automatycznych wymagających najnowszych specyfikacji ATF.
Zapewnia:
 • stałą, płynną zmianę biegów w każdych warunkach niezależnie od pory roku i ochronę elementów przekładni, co przyczynia się do wydłużenia jej trwałości eksploatacyjnej i zapewnienia komfortu jazdy
 • doskonałą stabilność temperaturową w celu przeciwdziałania skutkom utleniania
 • niską lepkość co wpływa na obniżenie zużycia paliwa
 • rekomendowany do stosowania w większości automatycznych przekładni
​​A technologically advanced synthetic gear oil produced from high-quality base oils and a package of additives. It guarantees trouble-free operation of the most demanding automatic transmissions in all operating conditions. Provides maximum protection and best shifting smoothness over a long period of time. Meets the requirements of automatic transmissions requiring the latest ATF specifications.

It provides:
 • consistent, smooth shifting in all conditions regardless of the season and protection of transmission components, which contributes to prolonging its operational life and ensuring driving comfort
 • excellent temperature stability to counteract the effects of oxidation
 • low viscosity for reduced fuel consumption
 • recommended for use in most automatic transmissions
​​Высокотехнологичное синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел и пакета облагораживающих присадок. Гарантирует бесперебойную работу самых требовательных автоматических коробок передач в любых условиях эксплуатации. Обеспечивает максимальную защиту и наилучшую плавность переключения передач в течение длительного периода времени. Отвечает требованиям автоматических коробок передач, требующих новейших спецификаций ATF.

Обеспечивает:
 • стабильное, плавное переключение передач в любых условиях, независимо от времени года и защиту узлов коробки передач, способствуя продлению срока ее службы и обеспечивая комфорт езды;
 • превосходная температурная стабильность для противодействия окислению;
 • низкая вязкость для снижения расхода топлива;
 • рекомендуется для использования в большинстве автоматических коробок передач.

Zastosowania

Application

Применение

​​PLATINUM GEAR ATF VI przeznaczony do przekładni automatycznych w różnego typu pojazdach. Nie należy stosować w przekładniach, gdzie zalecane są oleje DCT lub CVT.
​​PLATINUM GEAR ATF VI designed for automatic transmissions in various types of vehicles. Do not use in transmissions where DCT or CVT oils are recommended.
​​PLATINUM GEAR ATF VI предназначено для автоматических трансмиссий в различных типах автомобилей. Не применять в трансмиссиях, для которых рекомендуются масла DCT или CVT.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Specyfikacje, klasyfikacje:

GM DEXRON VI
BMW ATF 6
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA
Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)
Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
Honda DW-1
Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001)
Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
JASO M315-2013 2A
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Nissan Matic Fluid D, J, S
Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2384K
Toyota ATF T-III, T-IV, WS
Volvo PN 1161540/1161640
VW G055 540 (A2)
VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
ZF 6, 8, 9 speed transmissions

Pełny wykaz specyfikacji OEM dostępny na życzenie.​
Specifications, classifications:

GM DEXRON VI
BMW ATF 6
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA
Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)
Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
Honda DW-1
Honda Type 3.1: 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001)
Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
JASO M315-2013 2A
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Nissan Matic Fluid D, J, S
Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2384K
Toyota ATF T-III, T-IV, WS
Volvo PN 1161540/1161640
VW G055 540 (A2)
VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
ZF 6, 8, 9 speed transmissions

Full list of OEM specifications available upon request.
​​​​Спецификации, классификации:

GM DEXRON VI
BMW ATF 6
Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA
Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV)
Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
Honda DW-1
Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001)
Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M)
JASO M315-2013 2A
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Nissan Matic Fluid D, J, S
Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2384K
Toyota ATF T-III, T-IV, WS
Volvo PN 1161540/1161640
VW G055 540 (A2)
VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
ZF 6, 8, 9 speed transmissions

Полный перечень спецификаций OEM предоставляется по запросу.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s  6,4
Temperatura zapłonu °C  220
Wskaźnik lepkości -  150
Temperatura płynięcia °C  -42
Lepkość dynamiczna oznaczona lepkościomierzem Brookfielda: w temperaturze - 40°C -  15000
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji wzorce  1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
​​
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 6.4
Flashpoint °C  220
Viscosity index -  150
Pour point °C  -45
Dynamic viscosity determined with a Brookfield viscosity meter: at temperature of - 40°C -  15000
Corrosion effect on copper plate, 3h/150°C, corrosion degree masters  1
Warning: The above values of physical and chemical parameters are typical values. The actual values are placed on the certificates of quality attached to each batch of product.
Параметры Единица измерения Типовые средние значения
Кинематическая вязкость при температуре 100oC мм2 6.4
Температура воспламенения °C  220
Коэффициент вязкости -  150
Температура текучести °C  -45
Динамическая вязкость – определена с помощью вискозиметра Брукфильда: при температуре - 40oC Па с  15000
Корродирующее действие на медной пластине 150oC/3ч, степень коррозии образцы  1
Внимание: Вышеуказанные показатели физических и химических свойств являются типовыми показателями. Реальные показатели указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2023-01-27 11:59

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN