Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PETRYGO Q NEW KONCENTRAT

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Koncentrat płynu do chłodnic Petrygo Q NEW produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości glikol etylenowy oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających. Zapewnia on pełną ochronę silnika i układów chłodzenia wykonanych z aluminium, innych stopów metali oraz w układach mieszanych. Dzięki możliwości dowolnego rozcieńczania z wodą daje możliwość dobierania temperatury krystalizacji wg żądanego zapotrzebowania. Płyn bez względu na sposób rozcieńczenia tworzy w układzie chłodzenia odporną powłokę ochronną, zabezpieczając go przed korozją i kawitacją w zakresie przebiegu do 100 tys. km lub przez 3 lata eksploatacji. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi spełniającymi równorzędne parametry i opartymi na glikolu etylenowym.

Nie zawiera toksycznych azotynów, krzemianów, amin, boranów i fosforanów.

 • chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
 • bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
 • chroni układ przed przegrzaniem
 • zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia
 • bezpieczny dla środowiska naturalnego
 •  


Petrygo Q NEW fluid concentrate for radiators is produced based on high quality ethylene glycol as well as a specially chosen set of refining additives. These ensure full protection of the engine and cooling systems made of aluminium or other metal alloys and mixed systems. Thanks to the capability of any dilution with water, it allows one to select the crystallization temperature according to current needs. Regardless of the manner of diluting, the fluid forms a resistant protective coating in the system, protecting it from corrosion and cavitation during operation of up to 100 thousand km or 3 years of use. Its optimized technology guarantees high fluid stability during longterm storage as well as in the course of use. It may be mixed with other cooling fluids which fulfil equivalent parameters and are based on ethylene glycol.


Does not contain toxic nitrates, silicates, amines, borates or phosphates.

 • protects the cooling system from corrosion and cavitation
 • safe for rubber and plastic elements
 • protects the system from overheating
 • prevents excess formation of sediment and scale deposits
 • safe for the natural environment

Концентрат жидкости для радиаторов Petrygo Q NEW производится на основе высококачественного этиленгликоля и специально подобранных облагораживающих присадок. Они обеспечивают защиту двигателя и систем охлаждения, изготовленных из алюминия, других металлических сплавов, а также в смешанных системах. Благодаря возможности любого разбавления водой предоставляет возможность подбора температуры кристаллизации в зависимости от желаемого требования. Жидкость, независимо от способа разбавления, создает в системе охлаждения износостойкое защитное покрытие, защищая ее от коррозии и кавитации в объеме эксплуатации до 100 тысяч км или 3 лет эксплуатации. Оптимизированная технология гарантирует высокую стабильность жидкости во время длительного хранения и в процессе использования. Смешивается с другими охлаждающими жидкостями, которые соответствуют эквивалентным параметрам и основанным на этиленгликоле.
 
Не содержит токсичных нитритов, силикатов, аминов, боратов и фосфатов.
• защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации
• безопасен для  резиновых и пластмассовых элементов
• защищает систему от перегрева
• защищает от чрезмерного образования осадка и камня
• безопасен для окружающей среды

Zastosowania

Application

Применение

Jest to środek uniwersalny nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium, jak i w starszych typach silników. Może być mieszany z wszystkimi, dostępnymi na rynku płynami chłodzącymi opartymi na bazie glikolu etylenowego. Dzięki skoncentrowanej formule pozwala dokonywać zakupów w sposób ekonomiczniejszy niż w przypadku produktu gotowego. Szczególnie zalecany jest dla baz transportowych, firm spedycyjnych i serwisów.

Parametry mieszania:

 

 
Dla temperatury -15°C KONCENTRAT H2O - 1:2
Dla temperatury -37°C KONCENTRAT H2O - 1:1
Dla temperatury -53°C KONCENTRAT H2O - 2:1

 

Rozcieńczony płyn stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.

Zarówno koncentrat jak i gotowy płyn wykonany na jego bazie mogą być przechowywane przez okres 5 lat od daty produkcji przedstawionej na opakowaniu. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tys. kilometrów.

It is a universal agent suitable for use in the cooling system of any automotive engine both modern, built mainly of aluminium, as well as older engine types. It can be mixed with any coolants available on the market that are based on ethylene glycol. Its concentrated formula allows one to make more economical purchases than in the case of a ready product. Especially recommended for transport bases, shipping and service firms.

Mixing table:

For temperature -15°C  CONCENTRATE - H2O 1:2
For temperature -37°C  CONCENTRATE - H2O 1:1
For temperature -53°C  CONCENTRATE - H2O 2:1

Use the diluted fluid according to the instructions for use recommended by the vehicle manufacturer.

Both the concentrate and the coolant based on it may be stored for a period of 5 years from the production date indicated on the package. The fluid is designed to perform in the cooling system for minimum 3 years or 100 thousand kilometres.


Это универсальное средство, пригодное для использования в системе охлаждения каждого двигателя автомобиля, как в современном, сконструированном, в основном из алюминия,  так и в старых типах двигателей. Его можно смешивать со всеми доступными на рынке охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля. Благодаря концентрированной формуле позволяет совершать более экономичные покупки, чем в случае готового продукта. Особенно хорошо подходит для транспортных баз, экспедиторских компаний и центров обслуживания.

Таблица смешивания:

Для температуры -15°C  КОНЦЕНТРАТ H2O  1:2
Для температуры -35°C  КОНЦЕНТРАТ H2O  1:1
Для температуры -40°C  КОНЦЕНТРАТ H2O  2:1

Разбавленную жидкость применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля.
Как концентрат, так и готовая жидкость, приготовленная на его основе, могут храниться в течение 5 лет со дня изготовления, указанного на упаковке. Срок эксплуатации жидкости в системе охлаждения составляет как минимум 3 года или 100 тыс. км.
 

Рекомендуется дополнять нехватку жидкости готовой жидкостью Petrygo Q NEW

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania norm: polskiej PNC 40007:2000, amerykańskiej ASTM D 330603 i brytyjskiej British Standard BS 6580. Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PNEN ISO 9001:2008.

Fulfils required norms: Polish PNC 40007:2000, American ASTM D 330603 and British Standard BS
6580.
Product manufactured according to the quality management system PN-EN ISO 9001:2008.

НОРМЫ, АПРОБИРОВАНИЯ, СПЕЦИФИКАЦИИ:

Соответствует стандартам норм: польской PNC 40007:2000, американской ASTM D 330603 и британской British Standard BS 6580. Продукт изготовлен в соответствии с системой менеджмента качества PN-EN ISO 9001:2008.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartość typowa
Kolor - różowa

Gęstość w temp. 20oC

g/ml 1,065

Temperatura wrzenia koncentratu

oC >160
Temperatura krystalizacji koncentratu po rozcieńczeniu  wodą w stosunku (objętościowym) 1:1 oC 108
​Temperatura krystalizacji koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 oC ​-35
​pH ​9
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Parameter Units Typical values
Colour pink

Density at 20°C

g/ml 1,065

Boiling temperature of concentrate

oC >160
Boiling temperature of concentrate diluted with water at a volume ratio of 1:1 oC 108
​Crystallization temperature of concentrate diluted with water at volume ration of 1:1 oC ​-35
​pH ​9
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached

Параметр Единицы Стандартные значения
цвет розовый

плотность при 20 °C

g/ml 1,065

температура кипения концентрата

oC >160
температура кипения концентрата, разбавленного с водой в отношении 1:1 по объему oC 108
​температура кристаллизации концентрата, разбавленного с водой в отношении 1:1 по объему oC ​-35
​pH ​9
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN