Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PETRYGO PLUS G12+ KONCENTRAT

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Petrygo PLUS G12+ w formie koncentratu to nowej generacji płyn do chłodnic samochodowych skomponowany na technologii kwasów organicznych Organic Acid Technology OAT. Zawiera aktywne mikro cząsteczki inhibitorów korozji, osadzające się na wewnętrznych ściankach układu chłodzenia,  pracujące w sposób ciągły. Płyn zabezpiecza przed powstawaniem ognisk korozji i kawitacją w okresie eksploatacji 5 lat lub przebiegu 250 tys. km. Dzięki możliwości dowolnego rozcieńczania z wodą koncentrat daje możliwość dobierania temperatury krystalizacji wg żądanego zapotrzebowania. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania (do 5 lat) jak i w trakcie użytkowania. Jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi  w standardzie G12 spełniającymi równorzędne parametry.
Nie zawiera toksycznych azotynów, krzemianów, amin, boranów i fosforanów.
• chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
• bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
• chroni układ przed przegrzaniem
• zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia
• bezpieczny dla środowiska naturalnego
 
​Petrygo PLUS G12+ in concentrate form is a new-generation fluid for automotive radiators formulated with Organic Acid Technology (OAT). It contains active micro particles of corrosion inhibitors which settle on the inner walls of the cooling system and work continually. The fluid prevents corrosion and cavitation over a period of use of 5 years or mileage of 250 thousand km. Thanks to the capability of any dilution with water, the concentrate allows one to select the crystallization temperature according to current needs.  Its optimized technology guarantees high fluid stability during long-term storage (up to 5 years) as well as in the course of use. It may be mixed with other cooling fluids in the G12 standard which fulfil equivalent parameters.
Does not contain toxic nitrates, silicates, amines, borates or phosphates.
• protects the cooling system from corrosion and cavitation
• safe for rubber and plastic elements
• protects the system from overheating
• prevents excess formation of sediment and scale deposits
• safe for the natural environment
​Petrygo PLUS G12 + в виде концентрата является новым поколением жидкости для автомобильных радиаторов, разработанной на базе технологии органических кислот Organic Acid Technology OAT. Содержит активные микрочастицы ингибиторов коррозии, оседающие на внутренних стенках системы охлаждения, работающие на постоянной основе. Жидкость предотвращает образование очагов коррозии и кавитации в течение 5 лет эксплуатации или 250 тыс. км пробега. Благодаря возможности произвольного разбавления с водой, концентрат предоставляет возможность подбора температуры кристаллизации в зависимости от потребностей. Оптимизированная технология гарантирует высокую стабильность жидкости во время длительного хранения (до 5 лет) и в процессе использования. Смешивается с другими охлаждающими жидкостями в стандарте  G12, которые соответствуют эквивалентным параметрам.
Не содержит токсичных нитритов, силикатов, аминов, боратов и фосфатов.
• защищает систему охлаждения от коррозии и кавитации
• безопасен для  резиновых и пластмассовых элементов
• защищает систему от перегрева
• защищает от чрезмерного образования осадка и камня
• безопасен для окружающей среды

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony do chłodzenia wszystkich typów silników w samochodach osobowych i ciężarowych wyposażonych w chłodnice stalowe, aluminiowe
i układy mieszane.

Dzięki skoncentrowanej formie pozwala dokonywać zakupów w sposób ekonomiczny i decydować o temperaturze krystalizacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ekonomią. Szczególnie zalecany dla baz transportowych, firm spedycyjnych i serwisów.

Tabela mieszania:
Dla temperatury -15°C KONCENTRAT H2O 1:2
Dla temperatury -37°C KONCENTRAT H2O 1:1
Dla temperatury -53°C KONCENTRAT H2O 2:1
 
Rozcieńczony płyn stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.
 
Zarówno koncentrat jak i gotowy płyn wykonany na jego bazie mogą być przechowywane przez okres 5 lat od daty produkcji przedstawionej na opakowaniu. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi 250 tys. kilometrów lub 5 lat.
 
Sugerowane uzupełnianie ubytków płynu gotowego płynem Petrygo PLUS G12+.

​Intended for cooling all types of engines in personal vehicles and trucks equipped with steel or aluminium radiators and mixed systems.
Its concentrated form allows one to reduce maintenance costs and to determine the crystallization temperature according to current needs. Especially recommended for transport bases, shipping and service companies.

Mixing table:
For temperature -15°C CONCENTRATE H2O  1:2
For temperature -37°C  CONCENTRATE H2O  1:1
For temperature -53°C  CONCENTRATE H2O  2:1

Use the diluted fluid according to the instructions for use recommended by the vehicle manufacturer. 
 
Both the concentrate and the coolant based on it may be stored for a period of 5 years from the production date indicated on the package. The fluid is designed to perform in the cooling system for 250 thousand kilometres or 5 years.

It is suggested that coolant loss be replenished with Petrygo PLUS G12+.

​Предназначен для охлаждения всех типов двигателей легковых и грузовых автомобилей, оснащенных стальными, алюминиевыми радиаторами и смешанными системами.
Благодаря концентрированной форме позволяет осуществлять покупки экономно и влиять на температуру кристаллизации в соответствии с текущей потребностью и экономией. Особенно хорошо подходит для транспортных баз, экспедиторских компаний и центров обслуживания.

Таблица смешивания:
Для температуры -15°C  КОНЦЕНТРАТ H2O  1:2
Для температуры -37°C КОНЦЕНТРАТ H2O   1:1
Для температуры -53°C  КОНЦЕНТРАТ H2O  2:1

Разбавленную жидкость применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля.
 
Как концентрат, так и готовая жидкость, приготовленная на его основе, могут храниться в течение 5 лет со дня изготовления, указанного на упаковке. Срок эксплуатации жидкости в системе охлаждения составляет как минимум 250 тыс. км или 5 лет.

Рекомендуется дополнять нехватку жидкости готовой жидкостью Petrygo PLUS G12+.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

MB-Approval 325.3, MAN 324 Typ SNF, DAF 74002, VW TL774F.
Powyższe aprobaty dotyczą tylko płynu rozcieńczonego wodą demineralizowaną w stosunku 1:1 dla temperatury -37°C.
Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008.
​MB-Approval 325.3, MAN 324 Type SNF, DAF 74002, VW TL774F.
The following approvals are valid for fluid diluted with demineralized water at a ratio of 1:1 for temperature -37°C.
Product manufactured according to the quality management system PN-EN ISO 9001:2008.
MB-Approval 325.3, MAN 324 тип SNF, DAF 74002, VW TL774F.
Следующие заключения касаются только жидкости, разбавленной с деминерализованной водой в соотношении 1:1 для температуры -37 °С. Продукт изготовлен в соответствии с системой менеджмента качества PN-EN ISO 9001:2008.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartość typowa
Barwa organoleptycznie niebieska
Gęstość w temp. 20°C g/ml 1,065
Temperatura wrzenia koncentratu oC >160
Temperatura wrzenia koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 oC 110
​Temperatura krystalizacji koncentratu rozcieńczonego wodą w stosunku objętościowym 1:1 oC ​-37
​pH 7,5​
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parametry Jednostki Wartość typowa
Colour - pink
Density at 20°C g/ml 1,065
Boiling temperature of concentrate oC >160
Boiling temperature of concentrate diluted with water at a volume ratio of 1:1 oC 110
Crystallization temperature of concentrate diluted with water at a volume ratio of 1:1 oC ​-37
​pH 7,5​
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Parametry Jednostki Wartość typowa
цвет - розовый
плотность при 20°C g/ml 1,065
температура кипения концентрата oC >160
температура кипения концентрата, разбавленного с водой в отношении 1:1 по объему oC 110
температура кристаллизации концентрата, разбавленного с водой в отношении 1:1 по объему oC ​-37
​pH 7,5​
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN