Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ORLEN OIL TRAWOL 30

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : SG/CD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 30 – jednosezonowy, jako olej letni
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości, jednosezonowy mineralny olej przeznaczony do stosowania w maszynach rolniczych wyposażonych w silniki czterosuwowe. Jakość oleju gwarantuje odpowiednio dobrana technologia wytwarzania w oparciu o głęboko rafinowane, mineralne oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki uszlachetniające. ORLEN OIL Trawol 30 posiada doskonałe własności użytkowe:

• zachowuje trwały film smarowy w warunkach wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych,
• zapewnia minimalne zużycie dzięki niskim stratom na odparowanie,
• posiada bardzo dobrą odporność na utlenianie, co zapobiega tworzeniu się tzw. „czarnych szlamów”,
• zapobiega korozji,
• zapobiega tworzeniu się osadów wysokotemperaturowych,
• jest w pełni mieszalny z innymi olejami tej samej klasy lepkości i kategorii jakości.
High quality, one season, mineral oil intended for four-stroke farming machine engines. The oil quality is guaranteed by especially selected manufacturing process based on highly refined mineral oil bases and high quality enriching additives.

ORLEN OIL Trawol 30 provides perfect properties:
• permanent lubricating film in high thermal and mechanical loads,
• efficiency due to low vapour looses,
• very good resistance to oxidation which protects formation of "black sludge",
• corrosion protection,
• prevented formation of high temperature deposits,
• fully mixable with other oils of the same viscosity grade and quality class.
Сезонное минеральное масло высокого качества, предназначено для применения в сельскохозяйственных машинах оборудованных четырёхтактными двигателями. Качество масла обеспечивает удачно подобранная технология производства на основе глубоко рафинированных минеральных базовых масел, а также дополнительных присадок высокого качества.

ORLEN OIL Trawol 30 характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами:
• сохраняет надежную смазочную пленку в условиях высоких термических и механических нагрузок,
• обеспечивает минимальный расход благодаря низким потерям на испарение,
• характеризуется очень хорошей устойчивостью к окислению, что предотвращает образование так наз. «черных шламов»,
• предохраняет от коррозии,
• предотвращает образование высокотемпературных осадков,
• полностью смешивается с другими маслами того же класса вязкости и категории качества.
 

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Trawol 30 to wysokiej jakości, olej silnikowy rekomendowany do stosowania w:

• kosiarkach,
• glebo-gryzarkach,
• pługach
• innych maszynach ogrodniczych wyposażonych w czterosuwowe silniki benzynowe z katalizatorem i bez.
ORLEN OIL Trawol 30 is a high quality engine oil recommended for:
• mowers,
• soil millers,
• ploughs,
• other garden equipment with four-stroke petrol engines with or without a catalyst.
ORLEN OIL Trawol 30 это высококачественное моторное масло, рекомендуемое для применения в:
• косилках,
• автофрезах,
• плугах,
• снегоуборочной технике,
• других садовых машинах оборудованных четырёхтактными бензиновыми двигателями с катализатором и без.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 9,5
wskaźnik lepkości - 112
temperatura płynięcia 0C -28
temperatura zapłonu 0C 230
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,6
popiół siarczanowy % 0,6
zawartość wody % (v/v) nie zawiera
Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi stopień korozji 1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 30
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 9.5
viscosity index - 112
flow temperature 0C -28
ignition temperature 0C 230
base value TBN mg KOH/g 8.6
sulphate ash % 0.6
water content % (v/v) no content
corrosiveness at 1000C for 3 hours to copper corrosion grade 1
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типовые величины
класс вязкости SAE - 30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 9,5
индекс вязкости - 112
температура текучести 0C -28
температура вспышки 0C 230
общее щелочное число TBN мгg KOH/г 8,6
сульфатная зола % 0,6
содержание воды % (v/v) не содержит
Испытание коррозионного воздействия при темп. 1000C на протяжении 3 ч на медные пластинки степень коррозии 1
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN