Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ORLEN OIL TRAFO EN

ORLEN OIL TRAFO EN

ORLEN OIL TRAFO EN

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG:10

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej elektroizolacyjny Orlen Oil Trafo EN do transformatorów i aparatury łączeniowej jest olejem nieinhibitowanym (klasa U - nie zawiera inhibitora utleniania) otrzymywanym z głębokorafinowanych frakcji olejowych pochodzenia naftowego. Olej nie zawiera pasywatorów metali oraz innych dodatków,  spełnia najnowsze wymagania normy IEC 60296 wydanie 4.
 
Charakteryzuje się:
 • posiada bardzo dobre własności elektroizolacyjne, tj. wysokie napięcie przebicia oraz niską stratność dielektryczną,
 • wykazuje doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne,
 • nie zawiera w swoim składzie toksycznych związków PCB,
 • wykazuje wysoką odporność termooksydacyjną,
 • wykazuje dobrą stabilność w polu elektrycznym,
 • można go mieszać z olejami produkcji polskiej,  szwedzkiej, austriackiej i rumuńskiej dotychczas stosowanymi w kraju.
Electrical insulating oil Orlen Trafo EN is a non-inhibited transformer oil (class U – does not contain oxidation inhibitor) manufactured on the basis of deeply refined, naphthenic type mineral oil. The oil does not contain metal passivators or other additives and observes the most recent requirements of IEC 60296 edition 4.
 
Detailed specification:
 • very good electrical insulation properties, i.e. high breakdown voltage and low dielectric loss properties,
 • ideal anti-oxidizing and anti-corrosive properties,
 • no toxic PCB content,
 • displays good thermo-oxidation resistance,
 • displays good stability in the electric field,
 • may be mixed with other Polish, Swedish, Austrian and Romanian products used in the country.
Электроизоляционное масло Orlen Oil Trafo EN для трансформаторов и коммутационной аппаратуры. Является неингибитированным маслом (класс U - не содержит ингибитора окисления), производится из глубокорафинированных масляных фракций нефтяного происхождения. Масло не содержит пассиваторов металлов и других добавок, соответствует последним требованиям нормы IEC 60296, издание 4.
 
Характеризуется:
 • обладает очень хорошими электроизоляционными свойствами, то есть высоким разрядным напряжением и низкими диэлектрическими потерями,
 • обладает превосходными антиоксидантными и антикоррозионными свойствами,
 • не содержит в своем составе токсичных соединений PCB,
 • обладает высокой термооксидантной прочностью,
 • обладает хорошей стабильностью в электрическом поле,
 • можно его смешивать с маслами польского, шведского, австрийского и румынского производства, применяемыми в нашей стране.

Zastosowania

Application

Применение

Olej elektroizolacyjny Orlen Oil Trafo EN przeznaczony jest do izolacji i chłodzenia różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Stosuje się go do napełniania transformatorów, przekładników i aparatury łączeniowej. 
Orlen Oil Trafo EN is intended for insulating and cooling various electrical devices. It is used for filling transformers, switching devices and other connection equipment.  
​Электроизоляционное масло Orlen Oil Trafo EN предназначено для изоляции и охлаждения разного вида электрических устройств. Применяется для наполнения трансформаторов, измерительных трансформаторов и коммутационной аппаратуры.   

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

IEC 60296 PN-EN 60296:2012

IEC 60296 PN-EN 60296:2012
IEC 60296 PN-EN 60296:2012

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
​Gęstość w temp. 15°C ​g/cm3 ​0,872
Gęstość w temp. 20°C g/cm3 0,87
Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s 9,9
Lepkość kinematyczna w -30°C mm2/s 1005
​Temperatura zapłonu ​°C ​146
Zawartość wody mg/kg
Temperatura płynięcia °C -51
Napięcia przebicia kV 69
Współczynnik strat dielektrycznych w 90°C - 0,0015
Napięcie powierzchniowe mN/m 44
Siarka aktywna % Nie powoduje korozji
Zawartość antyutleniacza % Nie wykrywalna
Odporność na utlenianie: 164h
-całkowita kwasowość 
- zawartość osadów
mg/KOH/g
%
0,72
0,1
Stabilność gazowa w polu elektrycznym mm3/min +7,0
Temperatura zapłonu (t.z.) °C 146
Zawartość PCA % <1
Zawartość PCB mg/kg Nie wykrywalna
Parameter Unit Typical values
​Density at 15 °C ​g/cm3 ​0,872
Density at temp. 20°C g/cm3 0,87
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 9,9
Kinematic viscosity at minus 30°C mm2/s 1005
Water content mg/kg 8
Pour point °C -51
Breakdown voltage kV 69
Dielectric loss factor at 90°C - 0,0015
Surface tension mN/m 44
Active sulphur % Does not cause corrosion
Antioxidant content % Not detectable
Oxidation resistance: 164h
-total acidity
-deposit
mg/KOH/g
%
0,72
0,1
Gas stability in electric field mm3/min +7,0
Flash point (closed cup) °C 146
PCA content % <1
PCB content mg/kg Not detectable
Parameter Unit Typical values
​Density at 15 °C ​g/cm3 ​0,872
Density at temp. 20°C g/cm3 0,87
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 9,9
Kinematic viscosity at minus 30°C mm2/s 1005
Water content % (m/m)  8
Pour point °C -51
Breakdown voltage kV 69
Dielectric loss factor at 90°C - 0,0015
Surface tension nN/m 44
Active sulphur - Does not cause corrosion
Antioxidant content - Not detectable
Oxidation resistance: 164h
-total acidity
-deposit
mg/KOH/g
%
0,72
0,1
Gas stability in electric field mm3/min +7,0
Flash point (closed cup) °C 146
PCA content % <1
PCB content % Not detectable
 

Wersja

Version

Версия

/ 2020-06-24 12:50

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN