Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ DO WYROBÓW CERAMICZNYCH BQ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej antyadhezyjny do wyrobów ceramicznych BQ produkowany jest w oparciu o lekkie destylaty (frakcje) naftowe oraz kwasy tłuszczowe roślinne lub zwierzęce.
Ceramic products BQ oil is manufactured basing on light petroleum distillates (fractions) and vegetable of animal fat acids.
Масло для керамических изделий BQ производится на основе легких нефтяных дистиллятов (фракций) и жирных кислот растительного и животного происхождения.

Zastosowania

Application

Применение

Olej antyadhezyjny do wyrobów ceramicznych BQ stosuje się w przemyśle ceramicznym. Stosowany jest przy produkcji wyrobów kamionkowych i porcelitowych oraz przy produkcji porcelany elektrotechnicznej jako składnik masy kaolinowej.
Antiadhesive BQ oil is used in ceramic industry. It is used for manufacturing of stoneware and semi-vitreous products and for manufacturing of electrotechnical porcelain as an ingredient of kaolin mix.
Антиадгезионное BQ используется в керамической промышленности. Используется в производстве каменнокерамических и полуфарфоровых изделий, а также в производстве электротехнического фарфора в качестве компонента каолиновой массы.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 4,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 3
Temperatura zapłonu 0C 69
Liczba kwasowa mg KOH/g 7,3
Liczba zmydlenia mg KOH/g 8,1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 20°C mm2/s 4,6
Ignition temperature 0C 69
Acid value mg KOH/g 7,3
Sponification number mg KOH/g 8,1
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2 4,6
Температура воспламенения 0C 69
Кислотное число мг KOH/г 7,3
Число омыления мг KOH/г 8,1
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN