Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ OP-35

OP-35 OIL

МАСЛО OP-35

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej do obróbki plastycznej OP-35 produkowany jest na bazie siarkowanego oleju mineralnego oraz dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i polepszającym własności smarne.
OP-35 plastic machining oil is manufactured basing on sulphured mineral oil and antioxidative and anticorrosive additives as well as additives improving lubricating properties.
Масло для пластичной обработки OP-35 производится на основе осернённого минерального масла, а также антиокислительных, антикоррозионных и улучшающих смазочные свойства присадок.

Zastosowania

Application

Применение

Olej OP-35 stosuje się jako ciecz chłodząco-smarującą w procesie kucia na zimno.
OP-35 is used as cooling and lubricating fluid in cold forging.
Масло OP-35 применяется как смазочно-охладительная жидкость в процессе холодной ковки.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 84,7
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 56
Temperatura zapłonu 0C 184
Liczba zmydlenia mg KOH/g 10,0
Obciążenie zespawania daN 400

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 56
Ignition temperature 0C 184
Sponification number mg KOH/g 10.0
Weld load daN 400

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2 56
Температура вспышки 0C 184
Число омыления мг KOH/г 10,0
Нагрузка сваривания даН 400

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-02-06 16:37

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN