Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

MILTRON AM 46

​MILTRON AM 46

​MILTRON AM 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46 ​​

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

"Wysokiej jakości bezpopiołowy wielofunkcyjny olej obróbczo-obiegowy Miltron AM 46 otrzymywany jest z wysokiej jakości, hydrorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera innowacyjne bezpopiołowe, optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz dodatki typu EP i AW,

Charakteryzuje się:
• bardzo dobrą odpornością na utlenianie,
• bardzo dobrymi własnościami antykorozyjnymi,
• bardzo dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi i przeciwzatarciowymi,
• bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie,
• małą skłonnością do tworzenia mgły olejowej,
• nie zawiera związków cynku, boru, chloru,
• doskonale chroni narzędzia przed zużyciem,
• bardzo dobrze smaruje elementy układu przekładniowego."
​Miltron AM 46 is a high-quality ash-free multi-purpose machining and recycling oil, developed based on high-quality, hydrofined mineral base oils. It contains optimally matched innovative ash-free enhancement additives, such as antioxidants, corrosion inhibitors, non-ferrous metal passivators as well as EP and AW additives.
 
It is characterized by:
• excellent resistance to oxidation
• excellent anti-corrosion properties
• excellent anti-wear and anti-seizure properties
• excellent resistance to emulsification and foaming
• weak tendency to oil mist formation
• contains no zinc, boron and chlorine compounds
• provides tools with ultimate protection against wear
• provides excellent lubrication for gears
Высококачественное беззольное многофункциональное циркуляционное масло Miltron AM 46 производится из высококачественных гидроочищенных минеральных масел. Оно содержит инновационные беззольные оптимально подобранные легирующие присадки, такие как антиокислители, ингибиторы коррозии, пассиваторы цветных металлов и присадки типа EP и AW,
 
Свойства:
• очень хорошая стойкость к окислению,
• очень хорошие антикоррозионные свойства,
• очень хорошие антиокислительные и противозадирные свойства,
• очень хорошая стойкость к эмульгированию и пенообразованию,
• незначительная склонность к образованию масляного тумана,
• не содержит соединений цинка, бора, хлора,
• отлично защищает инструменты от износа,
• очень хорошо смазывает элементы передаточной системы.

Zastosowania

Application

Применение

Wielofunkcyjny olej obróbczo-obiegowy Miltron AM 46 przeznaczony jest do smarowania i chłodzenia narzędzi przy obróbce skrawaniem stali (wiercenie, gwintowanie, toczenie), spełnia także funkcje oleju obiegowego. Innowacyjna technologia pozwala również na bezpieczne użytkowanie oleju w układach hydraulicznych i przekładniowych urządzeń obróbczych.
​Miltron AM 46 multi-purpose machining and recycling oil is intended for lubricating and cooling tools used in machining processes (drilling, threading, turning). It is also suitable for use as a recycle oil. With its innovative technology, the oil can be safely used in hydraulic systems and gears in machining equipment.
Многофункциональное обработочно-циркуляционное масло Miltron AM 46 предназначено для смазки и охлаждения инструментов при обработке резанием стали (сверление, нарезка резьбы, обточка), также выполняет функции циркуляционного масла. Инновационная технология обеспечивает безопасную эксплуатацию масла в гидравлических и передаточных системах станочного оборудования.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51524 cz. 2 HLP
DIN 51517 cz. 3 CLP
​DIN 51524 Part 2 HLP
DIN 51517 Part 3 CLP
DIN 51524 ч. 2 HLP
DIN 51517 ч. 3 CLP

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 43,4
Wskaźnik lepkości - 100
Temperatura płynięcia 0C ​-18
Temperatura zapłonu 0 220
Skłonność do pienienia
I sekwencja
II sekwencja
III sekwencja
ml/ml


10/0
10/0
10/0

Właściwości smarne: obciążenie zespawania kG 250
Test FZG A/8,3/90 ​- >12
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 43,4
Viscosity index - 100
Flow temperature 0C ​-18
Flash point 0C 220
Foamability
1st sequence
2nd sequence
3rd sequence
ml/ml

10/0
10/0
10/0
Lubrication properties: Weld load kG 250
A/8.3/90 FZG test ​- >12
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметр Единица Значение
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 43,4
Индекс вязкости - 100
Температура текучести 0C ​-18
Температура воспламенения 0C 220
Склонность масла к пенообразованию
I последовательность
II последовательность
III последовательность
мл/мл

10/0
10/0
10/0
Смазочные свойства: нагрузка сваривания кГ 250
Тест FZG A/8,3/90 ​- >12
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-02-06 14:08

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN