Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN ŁT-4P3

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar plastyczny Liten ŁT-4P3 otrzymywany jest przez zagęszczanie wysokorafinowanego oleju mineralnego mydłem litowym kwasu 12 hydroksystearynowego.
Smar Liten ŁT-4P3 uszlachetniony jest dodatkami o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz podwyższającym własności smarne.
Jest wielofunkcyjnym smarem wysokiej jakości.
Liten ŁT-4P plastic greases are manufactured in the process of densification of high refined mineral oil with lithium soap of 12 hydroxystearic acid.
Liten ŁT-4P greases are enriched with antioxidative and anticorrosive additives as well as additives improving lubricating properties.
They are high quality multipurpose greases.
Пластичные смазки Liten ŁT-4P получают путем загущения высокорафинированного минерального масла литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты.
Смазки Liten ŁT-4P дополнены пакетом антиокислительных, антикоррозионных, антизадирных присадок.
Являются многофункциональными высококачественными смазками.
 

Zastosowania

Application

Применение

Stosuje się go do smarowania łożysk tocznych zakrytych pracujących w temperaturach od -30oC do +150oC, w warunkach wysokich wymagań względem takich własności jak: odporność na utlenianie, ochrona przed korozją, odporność na działanie wody oraz stabilność mechaniczna.

Smar Liten ŁT-4P3 można również stosować do smarowania łożysk ślizgowych.
Liten ŁT-4P are manufactured in 1, 2 and 3 consistency classes.
They are applied for lubricating of covered rolling bearings operating in temperatures between - 30°C and + 150°C in conditions requiring the following properties: resistance to oxidation, corrosion protection, resistance to water and mechanical stability.
Liten ŁT-4P greases may also be used to lubricate sliding bearings.
Смазки Liten ŁT-4P производятся в трёх классах консистенции: 1, 2 и 3.
Их применяют для смазывания закрытых подшипников качения работающих при температурах от - 30°C до + 150°C, в условиях, при которых требуются такие свойства как: устойчивость к окислению, защита от коррозии, устойчивость к воздействию воды, а также механическая стабильность.
Смазки Liten ŁT-4P также можно применять для смазывания подшипников скольжения.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

DIN 51 502: KP3N-30
ISO 6743-9: CDHA-3
DIN 51 502: KP3N-30
ISO 6743-9: CDHA-3
DIN 51 502: KP3N-30
ISO 6743-9: CDHA-3
 

Opakowania

Packaging

Тара

ŁT-4 P-2 7 kg bucket, 180 kg barrel
ŁT-4 P-3 0.9 kg can, 10 kg container, 180 kg barrel

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 240
Temperatura kroplenia °C 189
Wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C w ciągu 24h % 4
Własności smarne, obciążenie zespawania daN 180
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.  
Parameters Units Typical values
Worked penetration at 25°C mm/10 285
Dropping point °C 186
Oil separation from grease at 100°C within 24h % 6
Lubricating properties, weld load daN 178
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Единицы Типичные величины
Пенетрация после перемешивания, при температуре 25°C мм/10 285
Температура каплепадения °C 186
Маслоотделение из смазки при темп.100°C в течение 24ч % 6
Смазочные свойства, нагрузка вызывающая сваривание даН 178
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.  
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN