Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN LC EP-3

​LITEN LC EP-3

​LITEN LC EP-3

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar plastyczny LITEN LC EP-3 produkowany jest w oparciu o wysokorafinowaną, mineralną bazę olejową oraz zagęszczacz litowo - wapniowy. Zawiera w swoim składzie pakiet dodatków polepszających własności smarne, przeciwutleniające i przeciwkorozyjne. Smar plastyczny LITEN LC EP-3 z uwagi na zastosowany zagęszczacz litowo – wapniowy charakteryzuje się wysoką odpornością na wymywanie wodą . Zapewnia też ochronę antykorozyją w środowisku wilgotnym.
​LITEN LC EP-3 Lubricating Grease is obtained form highly refined mineral base stock with a lithium and calcium thickener. It contains a selection of additives to improve its lubrication, anti-oxidation and anti-corrosion properties. Owing to the addition of the lithium and calcium thickener, LITEN LC EP-3 Lubricating Grease is highly resistant to being washed out by water. It also provides corrosion protection in humid environments.
​Консистентная смазка LITEN LC EP-3 производится на основе минеральной масляной базы глубокой очистки и литиево-кальциевого загустителя. В своём составе она содержит пакет присадок, улучшающих смазочные, антиокислительные и противокоррозионные свойства. Консистентная смазка LITEN LC EP-3, благодаря содержанию литиево-кальциевого загустителя, отличается высокой стойкостью к вымыванию водой. Кроме того, она обеспечивает антикоррозионную защиту во влажной среде.

Zastosowania

Application

Применение

Smar LITEN LC EP-3 przeznaczony jest głównie do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach, w zakresie temperatur -25 do 160oC,, a także gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występują obciążenia udarowe.
Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe w zależności od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.

LITEN LC EP–3 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń systemem indywidualnym w zakresie temperatur -25 do 160oC.
​LITEN LC EP-3 is intended primarily for lubricating rolling bearings operating under heavy loads in temperatures from -25 up to 160oC as well as bearings operating under lighter loads but exposed to impact loads.
Threshold operating temperatures can be higher or lower depending on bearing type and required lubrication intervals.
 
LITEN LC EP–3 Grease is intended for lubricating bearings in self-lubrication systems in temperatures from -25 up to 160oC.
​Смазка LITEN LC EP-3 предназначена, главным образом, для смазки подшипников качения, работающих при высоких нагрузках, в температурном диапазоне от -25 до 160oC, а также, когда при работе менее нагруженных подшипников возникают ударные нагрузки.
Предельные рабочие температуры могут быть выше или ниже, в зависимости от вида подшипника и требуемых интервалов смазки.
 
Смазка LITEN LC EP–3 предназначена для смазывания подшипников устройств индивидуальной системой в температурном диапазоне от -25 до 160oC.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 6743/9: L-XCEHB-0, 1, 2, 3

DIN: LC EP 3 - KP3P-25

ISO 6743/9: L-XCEHB-0, 1, 2, 3

DIN: LC EP 3 - KP3P-25

ISO 6743/9: L-XCEHB-0, 1, 2, 3

DIN: LC EP 3 - KP3P-25

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja w temperaturze 25 oC, po ugniataniu mm/10 243
Temperatura kroplenia oC 209
Działanie korodujące na płytce miedzi (100oC, 24 h) - WYTRZYMUJE
Odporność smarów na wymywanie wodą w 79oC, % 0,7
Wydzielanie oleju ze smaru (100oC, 24 h) % 0,3
Obciążenie zespawania kG 250
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Penetration at 25oC, after kneading mm/10 243
Dropping point oC 209
Corrosive action on copper (100oC, 24 h) - MAINTAINED
Water washout resistance at 79oC, % 0,7
Separation of oil (100oC, 24 h) % 0,3
Weld load kG 250
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot. 
Параметры Единицы Типичные значения
Пенетрация при температуре 25 oC, после трамбовки мм/10 243
Температура каплепадения oC 209
Коррозионное воздействие на медную пластину (100oC, 24 ч) - WYTRZYMUJE
Стойкость смазок к вымыванию водой при 79oC, % 0,7
Маслоотделение (100oC, 24 ч) % 0,3
Нагрузка заедания kG 250
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта. 
 

Wersja

Version

Версия

/ 2017-02-09 14:42

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN