Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

LITEN LC EP-2

​LITEN LC EP-2

​LITEN LC EP-2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smar plastyczny LITEN LC EP-2 produkowany jest w oparciu o wysokorafinowaną, mineralną bazę olejową oraz zagęszczacz litowo - wapniowy. Zawiera w swoim składzie pakiet dodatków polepszających własności smarne, przeciwutleniające i przeciwkorozyjne. Smar plastyczny LITEN LC EP-2 z uwagi na zastosowany zagęszczacz litowo – wapniowy charakteryzuje się wysoką odpornością na wymywanie wodą . Zapewnia też ochronę antykorozyją w środowisku wilgotnym.
​LITEN LC EP-2 elastic grease is made based on high-refined mineral oil base and lithium-calcium thickener. It contains a pack of additives for improved lubrication, anti-oxidation and anti-corrosion performance. LITEN LC EP-2, due to the lithium-calcium thickener used ensures high resistance to washing with water. It also provides corrosion protection in moist conditions.
​Пластичная смазка LITEN LC EP-2 производится на основании высоко рафинированной минеральной масляной базы и литиево-известкового загустителя. Она содержит в своем составе пакет добавок, улучшающих смазочные, антиокислительные и противокоррозийные свойства. Пластичная смазка LITEN LC EP-2 ввиду примененного литиево-известкового загустителя отличается высокой стойкостью к вымыванию водой. Обеспечивает также антикоррозионную защиту во влажной среде.

Zastosowania

Application

Применение

Smar LITEN LC EP-2 przeznaczony jest głównie do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach, w zakresie temperatur -35 do 160oC,, a także gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występują obciążenia udarowe.
Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe w zależności od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.

LITEN LC EP–2 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości w zakresie temperatur -35 do 160oC.
​LITEN LC EP-2 grease is intended mainly for lubrication of rolling bearings subjected to high loads, in temperature range –35 to 160ºC, and to bearings lower impact load.
The operating temperature ranges may vary according to the type of bearing and lubrication intervals required.
LITEN LC EP–2 is intended to lubricate bearings in equipment with individual or central lubricated system, operating in high ambient temperatures and requiring forcing grease to short distances in temperature range –35 to 160ºC.
​Смазка LITEN LC EP-2 предназначена, главным образом, для смазки подшипников точения, работающих при высоких нагрузках, в диапазоне температур -35 до 160ºC, а также, когда в работе менее нагруженных подшипников появляются ударные нагрузки.
Предельные температуры работы могут быть выше или ниже, в зависимости от вида подшипника и требуемых периодов смазки.
Смазка LITEN LC EP–2 предназначена для смазки подшипников устройств индивидуальной системой и с центральными системами смазки, работающими при высоких температурах окружения и требующих перекачивания смазки на небольшие расстояния в диапазоне температур -35 до 160ºC.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 6743/9: L-XCEHB-0, 1, 2, 3

DIN: LC EP 2 - KP2P-35 

ISO 6743/9: L-XCEHB-0, 1, 2, 3

DIN: LC EP 2 - KP2P-35

ISO 6743/9: L-XCEHB-0, 1, 2, 3

DIN: LC EP 2 - KP2P-35

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja w temperaturze 25 oC, po ugniataniu mm/10 265-295
Temperatura kroplenia oC 245
Działanie korodujące na płytce miedzi (100oC, 3h), max. - 1
Odporność smarów na wymywanie wodą w 79oC, % 3
Wydzielanie oleju ze smaru (100oC, 24 h) % 0,8
Obciążenie zespawania kG 250
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
Worked penetration at 25 oC mm/10 265-295
Dropping point oC 245
Corrosive action on a cooper plate (100oC, 3 h), max. - 1
Grease resistance to washing with water at 79oC, % 3
Oil precipitation from grease (100oC, 24 h) % 0,8
Weld load kG 250
NOTE: The above physical and chemical properties are typical values. Actual values are given in the quality certificates provided for each product batch.
Параметры Единицы Типичные значения
Пенетрация при температуре 25 oC, после сдавливания мм/10 265-295
Температура каплепадения oC 245
Корродирующее действие на медной пластинке (100oC, 3 ч) - 1
Стойкость смазок к вымыванию водой при 79oC % 3
Выделение масла из смазки (100oC, 24 ч) % 0,8
Нагрузка сваривания кГ 250
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Действительные значения указываются на удостоверениях качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2017-02-09 14:36

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN